پرداخت علی‌الحساب شرکتهای پالایش و پخش و گاز بابت یارانه‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 111862
تاریخ انتشار: 16 خرداد 1394 - 18:00
اتاق نیوز - معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت نفت ابلاغ کرد.
 •  معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

  به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت‌وزیران به استناد تبصره (٢٠) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

  ماده ١- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

  الف - سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

  ب - خزانه: خزانه‌داری کل کشور

  ج‌ - قانون تنظیم (٢): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) - مصوب ١٣٩٣

  د - تبصره (٢٠) : تبصره (٢٠)‌ قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور

  ماده ٢- منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (١) و (٣) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال ١٣٩٤ به ترتیب زیر توسط شرکتهای مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود.

  الف - به استناد جزء (٢) بند (الف) ماده (١) قانون تنظیم (٢)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در سال ١٣٩٤ به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه های کشور مبلغ سیصد و هفتاد هزار و هفتصد و پنجاه و پنج (٧٥٥ر٣٧٠) ریال و در کل سال مبلغ دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و بیست و شش میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٦٢٦ر٢٤٧) ریال، که در دوماهه نخست سال مبلغ سی و شش هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٣٦) ریال و در ماههای بعد ماهانه مبلغ بیست و یک هزار و یکصد و شصت و سه میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١٦٣ر٢١) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ها مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز کند.

  ب - شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گازطبیعی در داخل کشور بجز نیروگاه‌ها مبلغ هشتصد و دو (٨٠٢) ریال و برای کل سال ١٣٩٤ مبلغ نود هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٩٠) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ هفت هزار و پانصد میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٥٠٠ر٧) ریال مستقیماً به حسابی که توسط خزانه به منظور تمرکز وجوه سازمان معرفی می‌شود، واریز کند.

  ج - وزارت نیرو موظف است مبلغ یکصد و دو (١٠٢) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و دو هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٢٢) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٨٣٣ر١) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز کند. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب اعتبار موضوع ردیف (١٢-٥٢٠٠٠٠) قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می کنند (هشتصد ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی، هزار و سیصد ریال به ازای هر لیتر نفت کوره، دو هزار و یکصد ریال به ازای هر لیتر نفت گاز با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

  د – شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر متر مکعب آب مبلغ ده (١٠) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز کنند.

  هـ - شرکتهای مذکور موظفند وجوه فوق الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداختهای خود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و سپس سایر پرداختهای خود را انجام دهند و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب نامه را به سازمان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش کنند.

   چنانچه شرکتهای فوق الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یاد شده تاخیر کنند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حسابهای تمرکز وجوه شرکتهای مرتبط و واریز به حساب سازمان است.

  همچنین خزانه مکلف است بقیه پرداختهای موضوع این تصویب نامه را صرفاً براساس تخصیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه پرداخت کند.

  شرکتهای مذکور در این ماده موظفند پس از پرداخت سهم سازمان، مبالغ مربوط به سایر تعهدات و تکالیف قانونی خود از جمله عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را نیز علاوه بر تکالیف موضوع این تصویب نامه از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه به صورت جداگانه به حسابهای مربوط نزد خزانه واریز کنند.

  تبصره - در صورت تغییر قیمت حاملهای انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

  ماده ٣- مبلغ شصت و سه هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٦٣) ریال از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور به این منظور اختصاص می‌یابد.

  ماده ٤- تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٣٩٠) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

  الف - ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام کند. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

  ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نکند.

  ماده ٥- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٤٨) ریال برای اجرای بند (ب) ماده (٣٤) قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع بند (ب) تبصره (٢٠)، در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج، خاص و نیازمند هزینه کند.

  تبصره - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٥٥٠) ریال از مبلغ فوق برای بیمه کردن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می گیرد.

  ماده ٦- الف - در راستای اجرای جزءهای (١) و (٥) بند (ب) تبصره (٢٠)، به منظور کمک به بخش تولید (صنعت و کشاورزی) حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست و کمک به برنامه های اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها تا سقف نود و دو هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٩٢) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات و کمک به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخشهای تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می‌یابد.

  ب - اعتبارات جدول مذکور متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ خواهد شد و با درخواست دستگاه‌های اجرایی، براساس برآورد هزینه و مقدار کار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، هزینه خواهد شد. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیفهای جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل جابجایی است.

  ج - در راستای اجرای جزء (٤) بند (ب) تبصره (٢٠)، تا ده (١٠%) درصد از یارانه سود تسهیلات بانکی مسکن حمایتی (شامل مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، ساماندهی مسکن در بافت فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیررسمی و مسکن روستایی و عشایری و مسکن مهر) تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر١٣) ریال از محل اعتبار موضوع تبصره (٢٠) تأمین و متناسب با برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در سال ١٣٩٤ پس از تخصیص اعتبار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت می‌شود. برای واحدهای مسکونی که مبحث (١٩)‌ مقررات ملی ساختمان را رعایت می نمایند، میزان یارانه سود تسهیلات بانکی تا دوازده (١٢%) درصد می‌باشد.

  ماده ٧- دستگاه‌هــای اجرایـــی از جملـه وزارتخانـه‌هـای نـفت، نیــرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شهردار‌یها و دهیار‌یهای کشور و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور (حسب مورد) مسئول اجرای این تصویب نامه بوده و هر سه ماه گزارش عملکرد آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه می‌کنند.

  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف به بررسی گزارشهای واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارایه گزارش به هیئت وزیران است.

  اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ ١٠/٣/١٣٩٤ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

  منبع: شاتا

مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید