تشریح جزئیات انواع بیمه های تامین اجتماعی | اتاق خبر
کد خبر: 127198
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1394 - 23:02
اتاق نیوز - بیمه های تامین اجتماعی به بیمه اجباری، خویش فرما و بیمه های خاص بیمه اجباری تقسیم می شود که در هریک از آنها فرد می تواند با پرداخت سهم بیمه خود تحت پوشش ساز...
اتاق نیوز - بیمه های تامین اجتماعی به بیمه اجباری، خویش فرما و بیمه های خاص بیمه اجباری تقسیم می شود که در هریک از آنها فرد می تواند با پرداخت سهم بیمه خود تحت پوشش سازمان اتمین اجتماعی قرار گیرد.
تامين اجتماعي مجموعه خدمات و حمایتهایی سازماندهی شده است كه در قبال دريافت حق بیمه از اشخاص توسط سازمان بیمه ای در شرایط اضطرار و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی ارائه می شود. در تامین اجتماعی اگرچه چهارچوبها و ضوابط بیمه ای (اکچوری) رعایت می شــود ولی به لحاظ حساسیت و ارتباط با نظم عمومی و ملاحظات اجتماعی  قواعد آن به صورت آمره و اجباری اجرا می شود و توسط دولتها تضمین می شود. انواع بيمه: (بیمه های تجاري یا خصوصی) بیمه های تجاري اشيا، مکانها، خدمات، مسئولیتها و... را تحت پوشش حمایتهای بیمه ای خود قرار می دهند و در شرايط خاص و اضطراري با پرداخت مبالغ مقطوع تحت عنوان خسارت به كمك بيمه پرداز مي شتابند؛ مانند بيمه ايران، آسيا، البرز، دانا و... بیمه های اجتماعي:بیمه های اجتماعــي درواقع افراد را تحت پوشــش حمایتهای بیمه ای خاصی قرار میدهند که بر اساس آن حداقل های زندگی فرد و خانوادهاش تامین میشــود. سازمان بازنشستگي كشوري، كاركنان دستگاههای دولتي را تحت پوشش دارد و سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح كليه نيروهاي نظامي و انتظامي را تحت حمایتهای بیمه ای خود قرار داده است. در كشور بیش از پانزده سازمان بیمه ای نسبتا کوچک‌تر ديگر نیز وجود دارد كه هريك گروهي را تحت پوشش خود دارند مانند سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، سازمان بازنشستگي بانک‌ها و... سازمان تامين اجتماعي در ميان سازمانهای بیمه ای كشور از نظر تعداد بیمه شده و تنوع خدمات جايگاه خاصي دارد، زيرا اين سازمان علاوه بر اينكه كليه كارگران و كاركنان مشمول قانون كار را تحت پوشش دارد قانونا مجاز و قادر است تا گروههای ديگري را كه تحت پوشش هیچگونه بيمه اي نيستند به تدریج تحت پوشش خود درآورد. انواع بيمه در تامين اجتماعي بيمه براســاس قانون تامين اجتماعي به ســه دسته عمده تقسيم می شود: الف: بيمه اجباري ب: بیمه های خویش فرمــا (بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) ج: بیمه های خاص بيمه اجباري ۱- بيمه اجباري شامل كليه كساني است كه در قبال دريافت مزد و حقوق در کارگاهها، كارخانجات و شرکتها مشغول به كار هستند. براساس بند الف ماده ۴ قانون تامين اجتماعي، كليه افرادي كه به هر عنـوان در مقابــل دريافت مزد يا حقوق كار ميكنند مشمول قانون تامين اجتماعي میشوند و كارفرما طبق ماده ۳۶ همين قانون مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، سهم بیمه شده را كسر کند و سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمـــان پرداخت کند. همچنين در ماده ۲۳ قانون کار آمده اســت: كارگر از لحــاظ دريافت حقوق يا مستمرى‌هاى ناشــى از فوت، حمایت در برابر حوادث، بیماریها و بارداری، بازنشستگي، بيكارى، تعليق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعى خواهد بود. کارگاههای تحت پوشش قانون کار مشمول قانون تامین اجتماعی  بنابراين كليه کارگاهها و مشــاغلي كه تحت پوشش قانون كار هستند مشمول قانون تامين اجتماعي نيز میشوند. هرگونه فعاليتي كه در قبال دستمزد باشد مشمول مقررات تامين اجتماعي است و فرقي نمی‌کند كار موقت، پاره وقت، ساعتي، دائمي و... باشد. ۲-كاركنان پیمانکاریها كه در چارچــوب قراردادهاي كار فردي مشمول قانون كار نميشوند براساس ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي مشمول قانون تامين اجتماعي هستند. ۳- كاركنان دســتگاههای دولتي كه مشمول نظام حمايتي خاص نيستند و همچنين افرادي كه براي مشاغل كارگري در دستگاههای دولتي استخدام ميشوند. ۴- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند. ۵- كاركنان شــرکتهای دولتي كه در مشاغل كارگري استخدام ميشوند تابع مقررات قانون كار و تامین اجتماعي هستند. تمامی بیمه شدگان قانون تامين اجتماعي مشمول قانون كار نمی شوند طبق قانون کار کلیه مشمولین قانون کار مشمول تامین اجتماعی هستند ولی تمامی مشمولین قانون تامین اجتماعی مشمول قانون کار نمیشوند؛ از قبیل بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد و... هر فرد میتواند تحت پوشش یک صندوق بیمه ای اجتماعی باشد همچنین فردی که مشمول صندوق تامين اجتماعي است نميتواند همزمان مشمول بيمه روستایيان و عشایر شود. هر فرد فقط ميتواند مشمول يک صندوق بيمه اي اجتماعي باشد. طبق قانون کار، کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج اند اما این کارگاهها از پوشش قانون تامین اجتماعی خارج نیستند. این کارگاهها همچنان مشمول مقررات تامین اجتماعی هستند ولی مشمول مقررات بیمه بیکاری نمیشوند. حق بیمه این کارگاهها ۲۷ درصد مزد و حقوق بیمه شده است. از سوی دیگر برای اعضای هیئت مدیره شرکت نمیتوان به عنوان کارگر حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد. اعضای هیئت مدیره کارگر محســوب نمیشــوند و پرداخت حق بیمه بابت آنان خلاف قانون است، مگر اینکه این افراد جدای از سمت خود در هیئت مدیره، در شرکت مشغول به کار باشند و حقوق دریافت کنند و رابطه کارگری و کارفرمایی با شرکت داشته باشند. کارگری که در خصوص کارکرد و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما معترض اســت و خواهان رسیدگی به آن میتواند جهت احقاق حق خود با تسلیم دادخواست به هیئتهای حل اختلاف وزارت کار علیــه کارفرمای خود طرح دعوی کنند. وظایف بیمه ای کارفرمایان در قبال کارکنان خود این است که هرماه لیست مزد و حق بیمه کلیه کارکنان خود را تهیه و به سازمان تامین اجتماعی تسلیم کنند و براساس آن حق بیمه ها را بپردازند. همزمان با به‌کارگیری نیروی جدید، مدارک شناســایی وی را اخذ و به شعبه مربوطه تحویل دهند سپس با اخذ شماره بیمه، وی را نامنویسی و مشخصات و شــماره بیمه و تاریخ آغاز به کار او را در لیست قید کنند. و چنانچه هریک از کارکنان کار خود را ترک کند، مراتب را در لیست حقوق و دستمزد ماهیانه آنها با قید تاریخ ترک کار درج کنند. منبع: مهر
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید