آغاز روزشمار تخریب طبقات غیرقانونی علاءالدین | اتاق خبر
کد خبر: 131175
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1394 - 10:19
اتاق نیوز - با ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین روزشمار برای تخریب تخلفات این پاساژ آغاز شد....
اتاق نیوز - با ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین روزشمار برای تخریب تخلفات این پاساژ آغاز شد.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ ﻋﻀﻮ هیات رﺋﯿﺴﻪ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺧﺒﺮ داد و گفت: ﭘﺲ از ﺻﺪور رأی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎدﻩ 100 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﺎﺳﺎژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺷﻬﺮداری در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﻗﺪام ﮐﺮد. وی افزود: در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوﻩ ﮐﺎرﺷﻨﺎس، ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری نیز ﺣﮑﻢ تخرﯾﺐ ﻃﺒﻘﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز پاساژ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ را ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد. ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﮐﯿﭙﯽ را ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺎژ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ، اﻓﺰود: ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪای را ﺑﺮ روی ﺳﺎزﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻩ و خطر ﺑﺮوز ﺣﻮادث را افزایش داده بود. به گفته ﻗﻨﺎﻋﺘﯽ، رای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎدﻩ 100 ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﯾﺶ تایید و ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻩ و از ﺳﻮی ﺷﻬﺮداری ﻻزم‌اﻻﺟﺮا اﺳﺖ. نوروزی مدیرکل حقوقی شهرداری نیز از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری به شهرداری برای تخریب خبر داد و گفت: دادنامه قطعی صادره از دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید رای کمیسیون ماده100درخصوص تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به شهرداری ابلاغ شده است. حال باید منتظر ماند و دید با ابلاغ رای نهایی دیوان عدالت سرانجام طبقه 7 به کجا می‌انجامد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید