يادم تو را فراموش..! | اتاق خبر
کد خبر: 2399
تاریخ انتشار: 12 مرداد 1390 - 09:18

عليرضا صفاخو

هرچند پيروزي گروهي از مديران دست اندركار صنعت غذا در انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن، آن هم در ميان نام هاي بزرگ اتاق، نويدبخش ايجاد جايگاه ويژه اي براي اين صنعت در دوره جديد اتاق و چه بسا هيات رئيسه آن شد؛ اما خوشحالي خليلي و آنها كه از اين توفيق او شگفت زده شده بودند، ديري نپاييد تا در انتخابات هيات رئيسه ناكامي بزرگ نمايندگان صنعت غذا رقم بخورد!

درتحليل چرايي اين شكست، به چند نكته ميتوان اشاره كرد كه بارزترين آن، شكل گرفتن توهم پيروزي، در انتخاباتي است كه عكس شيك تبليغاتي گرفتن در مقابل عكاس هفته نامهاي كه رنگ و بوي اقتصادي ندارد و بيشتر براي اهالي هنر جذابيت دارد و ابوالحسن خليلي و شاهرخظهيري عضو شوراي سياستگزاري آن هستند، ابزار راهيابي اين دو نفر در كنار اسدا..عسگراولادي (سلطان پسته ايران) به هيات رئيسه پارلمان بخش خصوصي تصور شده بود!

در واقع خليلي جوان و جوياي نام كه نمايندگي تمام تشكل هاي صنايع غذايي را پشت قباله دبيركلي اش دارد، عنان اختيار تصميم گيري را به شاهرخ ظهيري سپرد كه ضمن سن بالا به چند دليل مهره سوختهاي در نزد مديران بازرگاني عضو اتاق قلمداد ميشود... ناتواني در اداره كارخانه مهرام و از دست دادن آن به سادگي تمام، استفاده از صندلي هيات رئيسه اتاق در دوره گذشته به نفع فقط دو تشكل انجمن توليدكنندگان آب معدني و شوراي ملي زيتون كه نماينده بخش اعظمي از دستاندركاران صنعت زيتون هم نيست و در سالگذشته نيز يك همايش شتابزده، تجاري و نافرجام را برگزار كرد؛ به اندازهاي در بيميلي اعضا به حضوريافتن او در جايگاه ارشد اتاق اثرگذار هست كه نياز نباشد زمزمه هايي نظير رايزني او براي انتشار آگهي شركت هاي دوست در نشريه خاص، عامل آن شده باشد تا صنعت غذا در جايگاه خزانه دار اتاق نيز، با تفاوت 77 راي ظهيري نسبت به نفر دوم، سرشكسته شود.

البته خلاق نبودن پيرصنعت غذا، كه بعضا به خطا و از سوي وابستگان او لقب پدر صنعت غذا مشمول حالش مي شود، توجيه قانع كننده اي براي خليلي جوان نخواهد بود كه خودخواهانه و به دور از توصيه معتمدانش در كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي تصميم ميگيرد تا غره از پيروزي باور نكردنياش در عنوان انتخابي هيات نمايندگان، نامزد راهيابي به هيات رئيسه اتاق ايران نيز شود. كما اينكه اگر خليلي با وجود توليدكنندهاي نظير يونس ژائله سعدآباد ،كه در گسترش شعب فروشگاههاي «شيرين عسل» در كشور يا احداث دانشكدههاي تخصصي و كارخانهي مرتبط در حلقههاي تامين كارخانجاتش، قدرت خلاقه خود را به رخ همتايان سنتي اش در صنعت غذا كشانده است، تمام حمايت تشكل ها را معطوف به پيروزي وي و حتي ترغيب كاركشته هاي صادرات  نظير مرتضي سلطاني به دليل موفقيتهاي بيپايانش با «زرماكارون» كه حتي دوست و دشمن، نوع نگاهش را تحسين ميكنند يا محسن احتشام - بنيانگذار« تروند زعفران»- ميكرد كه ضمن نمونه بودن در عرصه صادرات، از وجهه اخلاقيخوبي ميان فعالان شهرستاني اتاق هم برخوردار است. در اين صورت دبيركل كانون اگر هم عضو هيات رئيسه نمي شد كه نشد؛ اما از جايگاه جديد «رهبري صنعت غذا» برخوردار مي گرديد.

در هر صورت ، شايد شاهرخ ظهيري در اين انتخابات براي تداوم روند تكروانه گذشته اش- چه برد و چه ناكامي- چيزي براي از دست دادن نداشت، اما خليلي به عنوان دبيركل تشكلي با تسلط گفتاري مناسب، اميد ظهور پديده اي از مديران خوشفكر را به اذهان تداعي كرده است. پس او بايد بداند به خاطر عهدي كه با مديران صنعت غذا بسته و به حمايت دست كم معنوي آنها سكانداري تشكل صنعت غذا را برعهده گرفته است ، اين نكته را آويزه گوشش سازد كه اگر توانست شكست انتخاباتياش در سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي را به برخي بي انضباطيهاي مشهود انتخاباتي مرتبط سازد، اما نسبت به دلسوزان صنعت غذا تعهدي دارد كه شايد غرور جواني باعث شده ، آنها را فراموش كرده باشد. براياثبات اين داستان، همين رويداد اخير بس كه به رغم آن كه كانون در سال گذشته توانسته بود، به مفاهمه خوبي در ارتباط با سازمان استاندارد برسد، تيرماه امسال سازمان استاندارد نخستين همايش استاندارد وصنعت غذا را با انجمن متخصصين علوم وصنايع غذايي به دبيري محمد حسيني كه طيف مقابل جناب دبيركل ويارانش است برگزار كرد و در واقع با دور خوردن خليلي ، او به بازي گرفته نشد!

وعدهاي كه اين روزها با سياه تر شدن اوضاع صاحبان صنعت غذا، به ويژه پس از طرح هدفمندي يارانه ها و تخصيص نيافتن سهم يارانه آنها، ميتواند پيام تلخ تر ديگري را نيز براي دبيركل فراموشكار كانون انجمنهاي صنفي صنايع غذايي به دنبال داشته باشد...پيامي كه درآن خليلي جوان، اين بار بازي«جناق شكستن» را در ابتداي كار خواهد باختو نيمه جناق را دودستي تحويل رقيب يا رقيبانش خواهد داد!

منتشرشده در صفحه 7 ماهنامه دام،كشت وصنعت –شماره 136 ويژه تيرماه 1390خورشيدي

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید