اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در تهران منتشر شد | اتاق خبر
کد خبر: 318923
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1394 - 11:04
بخش اول
ایسنا نوشت: اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در تهران منتشر شد.

اتاق خبر - اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به شرح زیر است:

1- خانم فاطمه آباد فرزند علی کد نامزد 1218

2 - خانم فرزانه آبادطلب فرزند محمد رضا کد نامزد 1219

3 - آقای افشین آبشناسان فرزند حسن کد نامزد 1241

4 - آقای غلامرضا آجورلو فرزند عین اله مشهور به دکتر آجرلو کد نامزد 1242

5 - آقای حمید آدینهء فرزند کرمعلی کد نامزد 1245

6 - آقای مهدی آزادواری فرزند غلامرضا کد نامزد 1271

7 - خانم مژگان آژیده فرزند فرخ کد نامزد 1274

8 - خانم نازیلا آفندیده فرزند جعفر کد نامزد 1276

9 - آقای عبدالحمید آقا رحیمی شهر بابکی فرزند عباس کد نامزد 1278

10 - آقای ابراهیم آقا محمدی فرزند شیر محمد مشهور به دریکوند کد نامزد 1279

11 - آقای مسعود آقائی فرزند رضا کد نامزد 1281

12 - آقای داود آقابابائی فرزند رحیم کد نامزد 1284

13 - آقای فرهاد آقابیک فرزند فرج اله کد نامزد 1285

14 - آقای محمدنبی آقاتقی فرزند مسیح اله کد نامزد 1286

15 - آقای مرتضی آقاطهرانی فرزند اکبر مشهور به آقاتهرانی کد نامزد 1295

16 - آقای محمد آقامیرزائی فرزند غلامعلی مشهور به مهندس میرزائی کد نامزد 1412

17 - خانم فاطمه آلیا فرزند اصغر کد نامزد 1419

18 - آقای احمد آلیاری فرزند محمود کد نامزد 1421

19 - آقای رضا آموزگاران فرزند محمد کد نامزد 1424

20 - آقای علیرضا آهنگری فرزند غلامرضا کد نامزد 1426

21 - آقای محمدابراهیم آئینه وند فرزند محمدعیسی کد نامزد 1214

22 - آقای مهدی ابراهیم زاده فرزند محرم کد نامزد 1454

23 - آقای حسین ابراهیم نیا فرزند احمد کد نامزد 1457

24 - آقای حسین ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد 1459

25 - آقای رحمت ابراهیمی فرزند عیسی کد نامزد 1461

26 - آقای سجاد ابراهیمی فرزند علی مشهور به - کد نامزد 1464

27 - آقای محمدنبی ابراهیمی فرزند حجت اله کد نامزد 1468

28 - آقای رضا ابراهیمی مقدم فرزند علی کد نامزد 1471

29 - آقای سیدابوالفضل ابوالفضلی فرزند عین اله مشهور به سید کد نامزد 1476

30 - آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد فرزند سید عباس مشهور به ابوترابی کد نامزد 1481

31 - آقای علیرضا احسانی نیا فرزند منوچهر کد نامزد 1492

32 - آقای ابراهیم احمدزاده فرزند خسرو کد نامزد 1512

33 - آقای نبی الله احمدلو فرزند روح الله کد نامزد 1516

34 - آقای حامی احمدی فرزند کریم کد نامزد 1525

35 - آقای شاهین احمدی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 1528

36 - آقای علیرضا احمدی فرزند خدایار کد نامزد 1529

37 - آقای محسن احمدی فرزند محمد حسن کد نامزد 1542

38 - آقای محمدرضا احمدی فرزند رمضانعلی کد نامزد 1545

39 - آقای اسداله احمدی خواه فرزند سیف اله مشهور به دکتر احمدی خواه کد نامزد 1548

40 - آقای حمیدرضا احمدی هرندی فرزند علی کد نامزد 1562

41 - آقای نادر احمدین فرزند بهلول کد نامزد 1564

42 - آقای علیرضا احمدی فرزند غلامحسن کد نامزد 1565

43 - آقای فرهاد اخترشناس فرزند فرج الله کد نامزد 1568

44 - آقای حسن اختری فرزند حیدر کد نامزد 1569

45 - آقای مسعود اخوان فرد فرزند محمود کد نامزد 1571

46 - آقای حمیدرضا اخوت فرزند نصرت اله کد نامزد 1574

47 - آقای شهاب الدین ادیب زارچی فرزند مرتضی مشهور به ادیب یزدی کد نامزد 1578

48 - آقای محمدهادی اردبیلی فرزند حسین کد نامزد 1587

49 - آقای محسن اردکانی فرزند محمدتقی کد نامزد 1591

50 - آقای محمدیار ارشدی فرزند شهاب الدین کد نامزد 1595

51 - آقای اسمعیل ارکاب فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 1596

52 - آقای سیدمحمد ارمکان فرزند سید جلال کد نامزد 1597

53 - آقای حجت اله اسدی فرزند فتح اله مشهور به استاد اسدی کد نامزد 1618

54 - آقای مجید اسدی فرزند ابراهیم کد نامزد 1619

55 - آقای محمدرضا اسدی فرزند اسداله کد نامزد 1621

56 - آقای عبدالرضا اسدی قنبری فرزند جعفر کد نامزد 1626

57 - آقای غلامرضا اسکندری فرزند اسکندر کد نامزد 1647

58 - خانم عفت اسکندری بقائی فرزند رحیم کد نامزد 1648

59 - آقای منصور اسکندری رازلیقی فرزند حمزه کد نامزد 1649

60 - آقای سلیمان اسکندری مهرآبادی فرزند احمد کد نامزد 1651

61 - آقای حسین اسلامی فرزند مجید کد نامزد 1654

62 - آقای سیامک اسلامی فرزند رضا کد نامزد 1657

63 - آقای محسن اسلامی قرائتی فرزند عباسعلی کد نامزد 1671

64 - آقای سیدجمال اسماعیل زاده کنف گورابی فرزند سید حسن مشهور به اسماعیل زاده کد نامزد 1672

65 - خانم طیبه سادات اسماعیلی فرزند سیدمحمد کد نامزد 1674

66 - آقای محمدمهدی اسماعیلی فرزند محمد باقر کد نامزد 1675

67 - آقای اسحق اسمعیلی فرزند حسن کد نامزد 1681

68 - آقای امیرحسین اسمعیلی فرزند حاتم کد نامزد 1682

69 - آقای فرزاد اسمعیلی فرزند غلامحسین کد نامزد 1685

70 - خانم معصومه اسمعیلی فرزند حسن کد نامزد 1686

71 - آقای حمیدرضا اشرفی فرزند بیژن کد نامزد 1696

72 - آقای سهراب اشرفی فرزند داراب کد نامزد 1697

73 - آقای مجید اصغرزاده فرزند علی اصغر کد نامزد 1721

74 - آقای علیرضا اصغری اصل شهریور فرزند براتعلی کد نامزد 1725

75 - آقای مهدی اصغرپور فرزند حسین کد نامزد 1719

76 - خانم فاطمه اصلان زاده فرزند فیض اله کد نامزد 1741

77 - آقای فیروز اصلانی فرزند محمد مشهور به دکتر اصلانی کد نامزد 1742

78 - آقای امین اعتصام نیا فرزند سعداله کد نامزد 1746

79 - خانم هانیه سادات اعزاز فرزند سیدامیر کد نامزد 1748

80 - خانم زهرا اعیان منش شاد فرزند رضا کد نامزد 1751

81 - آقای ابراهیم افتخاری فرزند مراد علی کد نامزد 1756

82 - آقای حسین افتخاری فرزند علی اصغر مشهور به ---- کد نامزد 1757

83 - خانم لاله افتخاری فرزند محمد حسین کد نامزد 1759

84 - آقای سیدعلی اصغر افجه فرزند سید جمال الدین کد نامزد 1761

85 - آقای پرویز افروغ فرزند کریم کد نامزد 1767

86 - آقای غلامرضا افسری دودران فرزند شیخعلی کد نامزد 1768

87 - آقای حسن افشاری فرزند خیراله کد نامزد 1782

88 - خانم فاطمه السادات افصح حسینی فرزند سید محمود کد نامزد 1786

89 - آقای مهدی اقراریان فرزند پرویز کد نامزد 1795

90 - آقای حسن اکبری فرزند چنگیز کد نامزد 1797

91 - آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد 1812

92 - آقای محمدرحیم اکبری فرزند شعبانعلی کد نامزد 1815

93 - آقای اکبر اکبری آلاشتی فرزند علی کد نامزد 1817

94 - آقای حسین اکبری درگاهی فرزند احمد کد نامزد 1821

95 - آقای محمدرضا الماسیان فرزند محمد حسین کد نامزد 1848

96 - خانم وجیهه الهامی نژاد فرزند عبدالله کد نامزد 1852

97 - خانم زهره الهیان فرزند محمد کد نامزد 1857

98 - آقای یحیی ال اسحق فرزند محد کد نامزد 1826

99 - آقای حسین امامی فرزند حسن کد نامزد 1859

100 - خانم سیده مریم امامی زاده فرزند سید ناصر کد نامزد 1861

101 - خانم سعیده امامی قشلاق فرزند حسین قلی کد نامزد 1862

102 - آقای مجتبی امانی همدانی فرزند محمد کد نامزد 1869

103 - آقای صفرعلی امرائی فرزند قاسمعلی کد نامزد 1871

104 - آقای آزاد امیدوار فرزند هرمزد کد نامزد 1875

105 - آقای رضا امیدی فرد فرزند عبداله کد نامزد 1876

106 - آقای حمید امیر حسینی فرزند غلامعلی کد نامزد 1878

107 - آقای امین امیری فرزند نجف کد نامزد 1895

108 - آقای عبدالله امیری دوگاهه فرزند محسن کد نامزد 1915

109 - خانم زینب مینا امیری مقدم فرزند صدر الدین کد نامزد 1916

110 - آقای عباس امیری پور فرزند صید علی کد نامزد 1898

111 - آقای رضا امین لو فرزند یوسف کد نامزد 1924

112 - آقای نصرالدین امین ورزلی فرزند نورالدین کد نامزد 1925

113 - آقای امین امینی فرزند ابراهیم کد نامزد 1927

114 - خانم پروین امینی فرزند محمدحسین کد نامزد 1928

115 - خانم کتایون امینی فرزند کیومرث کد نامزد 1941

116 - آقای محمد امینی فرزند عباس کد نامزد 1942

117 - آقای علی امینیان فرزند شهرام کد نامزد 1945

118 - آقای احمد انجم شعاع فرزند علی کد نامزد 1946

119 - خانم سکینه انصاری فرزند محمدجعفر کد نامزد 1948

120 - آقای مصطفی انصاری فرزند اسفند یار کد نامزد 1949

121 - آقای یاور انصاری فرزند عسگر کد نامزد 1951

122 - آقای علیرضا انصاری مهیاری فرزند علی اکبر کد نامزد 1952

123 - آقای ابراهیم انصاریان فرزند محمد باقر کد نامزد 1954

124 - خانم معصومه انوری فرزند پرویز کد نامزد 1956

125 - آقای امید اوجاقی فرزند لطف اله کد نامزد 1959

126 - آقای حمید اوردوخانی فرزند حسین کد نامزد 1961

127 - خانم فریده اولادقباد فرزند خان یار کد نامزد 1965

128 - آقای نبی اوهانی زنوز فرزند احمد کد نامزد 1971

129 - آقای هومن اهرامی فرزند فریدون کد نامزد 1957

130 - آقای ابراهیم ایران نژادعلمداری فرزند حبیب کد نامزد 1975

131 - آقای محمد رضا ایمانی فرزند محمد حسین کد نامزد 2124

132 - خانم ثریا بابائی فرزند محمود کد نامزد 2127

133 - آقای حسن بابائی فرزند صالح کد نامزد 2128

134 - خانم مریم بابائی فرزند محمد کد نامزد 2129

135 - آقای اسداله بادام چیان فرزند محمدباقر کد نامزد 2146

136 - آقای محمدرضا بادامڃی فرزند رجبعلی کد نامزد 2148

137 - آقای یداله باذلی فرزند فتحعلی کد نامزد 2149

138 - آقای محمدحسین بازش فرزند احمد کد نامزد 2151

139 - آقای مهدی باسمڃی فرزند تیمور کد نامزد 2152

140 - آقای امید باقرزاده نمازی فرزند مهدی کد نامزد 2158

141 - آقای سعید باقری فرزند رحمان کد نامزد 2162

142 - آقای محسن باقری فرزند یداله کد نامزد 2171

143 - آقای مجید باقری نیا فرزند اسماعیل کد نامزد 2176

144 - آقای محمدتقی باقریان جمنانی فرزند باقر کد نامزد 2181

145 - آقای مجید با شعور سردرودیان فرزند سلیم کد نامزد 2126

146 - آقای رضا بحری فرزند حسن کد نامزد 2186

147 - آقای عباس بحیرائی فرزند توکل کد نامزد 2189

148 - آقای علی بختی آرانی فرزند حسین کد نامزد 2191

149 - آقای جعفر بختیاری فرزند بابا کد نامزد 2195

150 - آقای حمید بختیاری فرزند حجت اله کد نامزد 2196

151 - آقای پرویز بخشی فرزند جبرئیل کد نامزد 2198

152 - آقای محمدعلی بخشی زاده مقدم فرزند غلام رضا کد نامزد 2415

153 - آقای مهرداد بذرپاش فرزند منصور کد نامزد 2418

154 - آقای بیژن برخورداری فرزند محمد علی کد نامزد 2425

155 - آقای احمدرضا برقبانی فرزند محمد حسن کد نامزد 2427

156 - آقای محمدعلی برقی فرزند اصغر کد نامزد 2428

157 - خانم مهتاب برگ ریزان فرزند علی اصغر کد نامزد 2429

158 - آقای رضا برنگی فرزند حبیب اله کد نامزد 2452

159 - آقای ولی اله بزرگمهر فرزند محمد کد نامزد 2458

160 - آقای خلیل بسطامی فرزند حیدر کد نامزد 2462

161 - آقای حسن بلالی ورنوسفادرانی فرزند زین العابدین کد نامزد 2468

162 - خانم نسرین بنانی فرزند علی کد نامزد 2469

163 - آقای حسین بهاءلوهوره فرزند خداوردی کد نامزد 2472

164 - آقای اسحق بهادری فرزند محمود کد نامزد 2474

165 - آقای علیرضا بهرام نژاد فرزند حسن کد نامزد 2481

166 - آقای عطا بهرامی فرزند عطا کد نامزد 2482

167 - آقای حسین بهرامی ثابت فرزند محمود کد نامزد 2484

168 - آقای قاسم بهرامی زاده فرزند اسلام کد نامزد 2485

169 - آقای محمد بهروزی فرزند عباس کد نامزد 2491

170 - آقای اردشیر بهلولی فرزند علی عسگر کد نامزد 2496

171 - آقای پرویز بهمئی فرزند خانعلی کد نامزد 2498

172 - آقای منوچهر بهمنی فرزند خسرو کد نامزد 2515

173 - آقای مجید بهنام فرزند محمدرضا کد نامزد 2517

174 - خانم رفعت بیات فرزند عباس کد نامزد 2524

175 - آقای محمدرضا بیات سرمدی فرزند ابوالفضل مشهور به ازاده سرافراز کد نامزد 2527

176 - خانم مریم بیاتی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 2529

177 - آقای حسن بیادی فرزند احمد علی کد نامزد 2541

178 - آقای رجب بیت اللهی فرزند اسماعیل کد نامزد 2542

179 - آقای شعبانعلی بیدکی فرزند زینل کد نامزد 2545

180 - آقای مهدی بیکی فرزند جعفر کد نامزد 2548

181 - آقای علی اصغر بیگدلی فرزند سعید کد نامزد 2561

182 - آقای مسعود بیگلوئی فرزند عباس کد نامزد 2565

183 - آقای سعید بیگی فرزند صمد کد نامزد 2567

184 - خانم معصومه پاپی نژاد فرزند صفر علی کد نامزد 2569

185 - خانم زینت پارساخو فرزند غلامرضا مشهور به مریم کد نامزد 2572

186 - آقای محمدحسین پاشنه طلا فرزند منوچهر کد نامزد 2584

187 - خانم فاطمه پایرون فرزند علی بخش مشهور به میترا کد نامزد 2585

188 - آقای رضا پرتوی زاده بنام فرزند غلامعلی مشهور به استاد پرتوی زاده کد نامزد 2587

189 - آقای داود پرچمی فرزند یداله کد نامزد 2589

190 - آقای نیک زاد پرسته فرزند هادی کد نامزد 2591

191 - آقای افشین پروین پور فرزند محمدعلی کد نامزد 2594

192 - آقای قادر پریز فرزند فرض اله کد نامزد 2595

193 - آقای عیوض پناهعلی نیا فرزند بهمن کد نامزد 2597

194 - آقای رجب پناهی فرزند قنبر کد نامزد 2598

195 - آقای مهدی پناهی فرزند توفیق کد نامزد 2612

196 - خانم زهرا پوربناء فرزند حسین کد نامزد 2618

197 - آقای خسرو پورجوان فرزند حسنعلی مشهور به هادی کد نامزد 2619

198 - آقای عبداله پورجوان فرزند هاشم کد نامزد 2621

199 - آقای احمد پورحیدری فرزند فیاض کد نامزد 2624

200 - آقای امیرحسام پورخانی فرزند عیسی کد نامزد 2625

201 - آقای علیرضا پورنقی فرزند غلام کد نامزد 2647

202 - آقای مسعود پیرمرادیان فرزند غلامعلی مشهور به عمار کد نامزد 2652

203 - آقای محمدعلی پیوند فرزند محمد رضا کد نامزد 2657

204 - آقای امیرحسین تات فرزند تقی کد نامزد 2671

205 - آقای سید محمود تاج زاده قهی فرزند سید عبدالعلی مشهور به تاج زاده کد نامزد 2672

206 - آقای ایمان تباری فرزند الماس کد نامزد 2679

207 - آقای کاظم تبرائی فرزند حسین کد نامزد 2681

208 - خانم بهجت ترابی پریدری فرزند جواد کد نامزد 2689

209 - آقای مهدی ترحمی فرزند حسن کد نامزد 2692

210 - آقای حمید ترکی فرزند حسن رضا کد نامزد 2695

211 - آقای محمد مهدی تسخیری فرزند علی اکبر کد نامزد 2696

212 - آقای مرتضی تفرشی فرزند علی کد نامزد 2712

213 - آقای سعید تقی آبادی فرزند عبدالرسول کد نامزد 2717

214 - خانم زهرا تقی لو فرزند علی کد نامزد 2721

215 - آقای عباس تقی پور فرزند امراله کد نامزد 2719

216 - آقای محمد توانا فرزند محرمعلی کد نامزد 2726

217 - آقای احمد توکلی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2745

218 - آقای پرویز توکلی فرزند شکراله کد نامزد 2746

219 - آقای رضا توکلی فرزند حبیب کد نامزد 2747

220 - آقای والح توکلی فرزند قدیر کد نامزد 2751

221 - آقای یعقوب توکلی واسکس فرزند اسماعیل کد نامزد 2754

222 - آقای علی تیرگر فرزند ابراهیم کد نامزد 2759

223 - آقای محمد ثابت اقلیدی فرزند مصیب کد نامزد 2764

224 - آقای مهدی ثالثی فرزند میرحسین کد نامزد 2765

225 - آقای نبی ثروت ثمرین فرزند نظرعلی کد نامزد 2767

226 - آقای هادی ثروتی فرزند محمد علی کد نامزد 2768

227 - آقای اسمعیل ثمنی فرزند علی اکبر کد نامزد 2769

228 - آقای بابک جانفشان فرزند محمد رضا کد نامزد 2786

229 - آقای علی جباری فرزند محمدعلی کد نامزد 2787

230 - آقای علیرضا جبه دار فرزند اسدالله مشهور به استاد کد نامزد 2789

231 - آقای سیدمحمدمهدی جدائی فرزند سید ابوالفضل کد نامزد 2792

232 - خانم رباب جدیری ناصری فرزند حسن کد نامزد 2795

233 - خانم فرشته جراحی فرزند یداله کد نامزد 2796

234 - آقای مرتضی جعفرخانی فرزند عبدالله مشهور به حمید کد نامزد 2797

235 - آقای جعفر جعفری فرزند محمدکریم کد نامزد 2814

236 - آقای حمیدرضا جعفری فرزند عباس کد نامزد 2816

237 - خانم صفیه جعفری فرزند یوسف کد نامزد 2817

238 - آقای مهدی جعفری فرزند محسن کد نامزد 2824

239 - آقای میرعلی جعفری فرزند میرعیسی کد نامزد 2826

240 - آقای میرحیدر جعفری حصارلو فرزند میر غفار مشهور به جعفری بناب کد نامزد 2827

241 - آقای خداداد جعفری راد فرزند محمدشریف کد نامزد 2829

242 - خانم سکینه جعفری فر فرزند هاشم کد نامزد 2841

243 - خانم سحر جعفری مقدم جرتوده فرزند عباسعلی کد نامزد 2842

244 - آقای حسن جعفریان فرزند حافظ مشهور به سعید کد نامزد 2845

245 - آقای کاظم جلالی فرزند کرم مشهور به دکترجلالی- کاظمی کد نامزد 2846

246 - آقای عبدالحسین جلالی اقڃای فرزند یداله کد نامزد 2847

247 - آقای احمد جلالی علی آبادی فرزند حسین کد نامزد 2848

248 - آقای خسرو جلالیان جوادپور فرزند رضا کد نامزد 2851

249 - خانم سهیلا جلودارزاده فرزند محمد کد نامزد 2852

250 - آقای علی اکبر جلیله وند فرزند محمد کد نامزد 2856

251 - خانم سودابه جلیلی فرزند حسن کد نامزد 2857

252 - آقای محمدرضا جلیلی فرزند علی جان کد نامزد 2858

253 - آقای محمدعلی جلیلیان طبری فرزند علی اکبر کد نامزد 2859

254 - آقای علیرضا جمالی فرزند امیر کد نامزد 2864

255 - آقای محمدحسین جمالی آشتیانی فرزند حسین مشهور به آشتیانی کد نامزد 2865

256 - آقای اصغر جمالی فرد فرزند عبد اله کد نامزد 2867

257 - آقای امید جمالیان فرزند علی اصغر کد نامزد 2868

258 - آقای محمود جمشیدوند فرزند علی محمد کد نامزد 2869

259 - آقای محمد جمشیدی فرزند محمود کد نامزد 2871

260 - آقای محمدعلی جم فرزند قربان مشهور به جم کد نامزد 2861

261 - آقای عباس جندقی فرزند قربانعلی کد نامزد 2872

262 - آقای مجتبی جوادی فرزند غلام حسین کد نامزد 2897

263 - آقای راشد جوادی سلطان آبادی فرزند صادق کد نامزد 2898

264 - آقای محمدعلی جوان پور فرزند حاجی کد نامزد 2914

265 - خانم بتول جوانشیر فرزند بیوک کد نامزد 2915

266 - آقای مهرداد جوانمردی فرزند محمد علی کد نامزد 2918

267 - خانم کبری جوانی فرزند غلامرضا کد نامزد 2919

268 - آقای بابک جورابڃی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2921

269 - آقای بهزاد جورابڃی فرزند ابوالحسن کد نامزد 2924

270 - خانم اشرف جوشن فرزند اصغر کد نامزد 2926

271 - آقای سیدمهدی جولائی فرزند سید عباس کد نامزد 2927

272 - آقای محمدمهدی جهانی یکتا فرزند محمد کریم کد نامزد 2896

273 - خانم پرنسیلا جهانگیری فرزند منصور کد نامزد 2891

274 - آقای رضا جهانگیری فر فرزند کمال کد نامزد 2895

275 - آقای محمدجواد چرخ کار فرزند علی کد نامزد 2941

276 - آقای محمد چگینی فرزند علی قربان کد نامزد 2942

277 - آقای مهدی چهره بردارفرد فرزند علی کد نامزد 2946

278 - خانم فرشته چیت ساز فرزند جعفر کد نامزد 2947

279 - خانم فریده چیت ساز فرزند جعفر کد نامزد 2948

280 - آقای مرتضی چیت سازیان فرزند غلام کد نامزد 2949

281 - آقای مسعود چینی گرزاده فرزند ابراهیم کد نامزد 2951

282 - آقای محسن حاج محمدی فرزند محمد رضا کد نامزد 2956

283 - آقای مسعود حاجی آخوندزاده فرزند محمد کد نامزد 2957

284 - آقای علی حاجی آقازاده وحیدی فرزند احمدآقا کد نامزد 2958

285 - آقای محمد حاجی ابراهیم طهرانی فرزند رضا مشهور به تهرانی کد نامزد 2959

286 - آقای علی حاجی حسینعلی فرزند محسن مشهور به حاج حسینی کد نامزد 2964

287 - آقای محمد حاجی عموعصار فرزند محمد تقی کد نامزد 2969

288 - خانم شهرزاد حاجی قربانعلی لواسانی فرزند عباس کد نامزد 2971

289 - آقای مقداد حاجی محمدعلی جهرومی فرزند عباس کد نامزد 2972

290 - خانم سیمین حاجی پورساردوئی فرزند غلامرضا کد نامزد 2962

291 - آقای محمد حامدی فرزند علی کد نامزد 2979

292 - آقای مظاهر حامی کارگر فرزند شعبان مشهور به کارگر کد نامزد 2981

293 - آقای سیدمحمدجعفر حایری فرزند سید محمد صادق کد نامزد 2982

294 - آقای عبدالرحیم حبیب الهی فرزند فرامرز کد نامزد 2984

295 - آقای محمد حبیبی فرزند جعفر کد نامزد 4121

296 - آقای محمد نبی حبیبی فرزند محمد مهدی کد نامزد 4124

297 - آقای بهرام حبیبی درونکلائی فرزند اسداله کد نامزد 4127

298 - آقای غلامعلی حدادعادل فرزند رضا کد نامزد 4129

299 - آقای روح الله حدادی فرزند حسین کد نامزد 4142

300 - آقای سیف اله حدادی فرزند محمد صادق کد نامزد 4145

301 - آقای محمود حدادی فرزند عباسعلی کد نامزد 4146

302 - آقای جعفر حسن زاده فرزند قادر مشهور به هیوا کد نامزد 4148

303 - آقای جواد حسن زاده باقی فرزند محمد رضا کد نامزد 4149

304 - خانم طیبه حسن زاده مقدم چیرانی فرزند محمد کد نامزد 4151

305 - خانم نرگس حسنی فرزند جواد کد نامزد 4158

306 - خانم منصوره حسنی طاهری فرزند هاشم کد نامزد 4159

307 - آقای منوچهر حسنی گرپی فرزند اسد مشهور به منوچهر حاجیوند کد نامزد 4162

308 - آقای حسین حسین زاده فرزند رضا کد نامزد 4168

309 - آقای مهدی حسین زاده فخاری فرزند محمود کد نامزد 4171

310 - آقای مهدی حسین پورمطلق فرزند محمد کد نامزد 4167

311 - آقای ابوالقاسم حسینجانی میاندهی فرزند عباس کد نامزد 4175

312 - آقای سیدروح اله حسینی فرزند سید مصطفی مشهور به سید کد نامزد 4182

313 - آقای سیدشجاع حسینی فرزند میر رضا کد نامزد 4184

314 - آقای سیدکمال حسینی فرزند سیدیعقوب مشهور به سید کمال کد نامزد 4186

315 - آقای سیدمحمد حسینی فرزند سیدعماد کد نامزد 4187

316 - آقای سیدمرتضی حسینی فرزند میر صادق کد نامزد 4191

317 - آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سید سعید کد نامزد 4194

318 - آقای سیدمرتضی حسینی فرزند سید داود کد نامزد 4192

319 - آقای سیدناصر حسینی فرزند سیدعطا کد نامزد 4196

320 - خانم سیده فاطمه حسینی فرزند سیدصفدر کد نامزد 4197

321 - آقای علی حسینی فرزند عیسی مشهور به سیدعلی کد نامزد 4198

322 - آقای محرم حسینی فرزند فرامر ز کد نامزد 4215

323 - آقای محمود حسینی فرزند حسن کد نامزد 4216

324 - آقای سیدرسول حسینی ترکی فرزند سیدجلیل کد نامزد 4245

325 - آقای سیدعلیرضا حسینی طباطبائی فرزند حسن مشهور به سید کد نامزد 4247

326 - آقای سیدمهدی حسینی کاریزعمر فرزند سید علی کد نامزد 4248

327 - خانم معصومه السادات حسینی کلهرودی فرزند سید ابراهیم کد نامزد 4249

328 - آقای سیدحسین حسینی نژاد فرزند سیدمحمود مشهور به مهندس حسینی کد نامزد 4254

329 - آقای مصطفی حسینیان رودسری فرزند حسن کد نامزد 4257

330 - آقای محمد حشمتی فرزند عزیز کد نامزد 4259

331 - خانم سکینه حصارکی فرزند عباسعلی کد نامزد 4264

332 - آقای الیاس حضرتی فرزند سیف اله کد نامزد 4265

333 - آقای سیدعلی حق شناس فرزند سیدرسول کد نامزد 4269

334 - آقای آرش حلاج نیامقدم فرزند ابوالفضل کد نامزد 4279

335 - آقای کریم حمدی فرزند شکراله کد نامزد 4281

336 - آقای محمدرضا حمزهء فرزند حسین کد نامزد 4284

337 - آقای حسن حمیدزاده فرزند محمد علی مشهور به حمیدزاده کد نامزد 4285

338 - آقای مهران حنیفی فرزند علی پاشا کد نامزد 4289

339 - آقای حسین حیدرزاده بنام فرزند صمد کد نامزد 4294

340 - آقای امید حیدری فرزند اسماعیل کد نامزد 4295

341 - آقای غلامرضا حیدری فرزند علی محمد کد نامزد 4514

342 - آقای محمدودود حیدری فرزند نورالدین مشهور به ودود حیدری کد نامزد 4515

343 - آقای محمود حیدری آقائی فرزند محمد مشهور به حیدری کد نامزد 4516

344 - خانم فاطمه حیدری نفت چالی فرزند علی حسین کد نامزد 4517

345 - آقای محمد حیدریان فرزند امید علی کد نامزد 4519

346 - آقای سیدمرتضی خاتمی فرزند سید علی کد نامزد 4521

347 - آقای عبداله خاتمی فر فرزند ابراهیم کد نامزد 4526

348 - آقای احسان خاتونی داریان فرزند رحمان کد نامزد 4527

349 - آقای غلامحسن خالو شاندیز فرزند محمد کد نامزد 4546

350 - آقای آریا خانی فرزند محمد کد نامزد 4548

351 - آقای عباسعلی خانی فرزند علی کد نامزد 4549

352 - آقای علیرضا خانی زادساران فرزند زیاد کد نامزد 4564

353 - آقای محمود خدائی فرزند علی کد نامزد 4572

354 - آقای احسان خدابخشی فرزند ماشاءاله کد نامزد 4574

355 - آقای ابوالحسن خدادادپورباریکی فرزند نادر کد نامزد 4579

356 - آقای علی خداشاهی فرزند اکبر کد نامزد 4587

357 - خانم نسرین خدامرادی فرزند رجبعلی کد نامزد 4592

358 - خانم سهیلا خدامی فرزند عبدالله کد نامزد 4594

359 - آقای محمدباقر خداپرست قادیکلائی فرزند جمشید کد نامزد 4578

360 - آقای غلامحسین خرم شاهگل فرزند مسعود مشهور به --- کد نامزد 4615

361 - آقای حمید خرمائی فرزند جلال کد نامزد 4617

362 - آقای بابک خرمی فرزند محدرضا کد نامزد 4618

363 - خانم لیلا خرمی فرزند نبی اله کد نامزد 4621

364 - آقای محمد خزائی زارع فرزند فرضعلی کد نامزد 4626

365 - آقای مصطفی خزائی کوهپر فرزند عزت اله کد نامزد 4627

366 - آقای حسین خزلی فرزند یعقوب کد نامزد 4628

367 - آقای محسن خسروآبادی فرزند علی اکبر کد نامزد 4629

368 - آقای جمشید خسروی فرزند کاکا کد نامزد 4645

369 - آقای عرفان خسرویان چم پیری فرزند محمدرضا کد نامزد 4649

370 - آقای داود خضرائی وژده صادقی فرزند محمد کد نامزد 4651

371 - آقای علی خلجی فرزند مرادعلی کد نامزد 4659

372 - خانم مرضیه خلخالی فرزند مجید کد نامزد 4672

373 - آقای سامان خلیلیان فرزند علی محمد کد نامزد 4678

374 - آقای صادق خلیلیان فرزند علی کد نامزد 4679

375 - آقای حبیب اله خواصی فرزند علی کد نامزد 4685

376 - آقای محمدتقی خوش خواهش فرزند داود کد نامزد 4692

377 - آقای محمد خوش چهره جمالی فرزند حسن کد نامزد 4691

378 - آقای حسن خوشوقت فرزند ابراهیم کد نامزد 4696

379 - آقای اسماعیل خیرآبادی فرزند محمد حنیفه کد نامزد 4712

380 - آقای انور خیرآبادی فرزند فرضلی کد نامزد 4714

381 - آقای بهروز خیراندیش کشکوئی فرزند محمد کد نامزد 4716

382 - آقای عباس دادرس فرزند محمدعلی کد نامزد 4721

383 - آقای ابراهیم داروغه زاده زواره فرزند اسمعیل کد نامزد 4725

384 - آقای عبدالرضا دانشی فرزند علیداد کد نامزد 4728

385 - آقای پرویز داودی فرزند داود کد نامزد 4741

386 - آقای محمدهادی داودی فرزند علی کد نامزد 4745

387 - آقای محسن داورزنی فرزند محمدعلی کد نامزد 4746

388 - خانم مریم دائی همدانی فرزند عباس کد نامزد 4717

389 - آقای وحید درخش احمدی فرزند سعید کد نامزد 4749

390 - خانم راهله درزی فرزند حسین کد نامزد 4751

391 - آقای احمد درهوشت فرزند اکبر مشهور به دکتر احمد کد نامزد 4752

392 - آقای مجید دژم فرزند رمضان کد نامزد 4765

393 - آقای علی دشتی فرزند عباس کد نامزد 4769

394 - آقای محمدرضا دشتی اردکانی فرزند عبدالرضا مشهور به اردکانی کد نامزد 4781

395 - آقای امیرهوشنگ دقایقی فرزند حسن کد نامزد 4785

396 - آقای یداله دقیقی فرزند نصرالله کد نامزد 4786

397 - آقای محسن دلاویز فرزند حبیب الله کد نامزد 4787

398 - آقای علی اکبر دلگرم فرزند محمد رضا کد نامزد 4789

399 - آقای عیسی دوست خواه فرزند صفر علی کد نامزد 4821

400 - آقای محمدعلی دوستاری فرزند شعبان کد نامزد 4824

401 - آقای اشتر دوستی فرزند مالک اشتر کد نامزد 4825

402 - آقای علیرضا دولت یاردهخوارقانی فرزند محمد رضا کد نامزد 4828

403 - آقای محمدرضا دولتی فرزند علی اکبر کد نامزد 4829

404 - آقای حسین علی دهقان منشادی فرزند اصغر کد نامزد 4797

405 - آقای عباس دهقانی فرزند علی مشهور به کاشانی کد نامزد 4812

406 - آقای محمود دهقانی فرزند علی کد نامزد 4814

407 - آقای محمدرضا دهقانی سانیج فرزند حسن کد نامزد 4815

408 - آقای محمود دهگان فرزند صابر کد نامزد 4818

409 - خانم آذر دینار فرزند تقی کد نامزد 4845

410 - خانم فاطمه ذالقدر فرزند مصطفی مشهور به ذوالقدر کد نامزد 4854

411 - آقای عادل ذریعی فرزند حسین کد نامزد 4856

412 - آقای حجت اله ذوالفقاری فرزند علی کد نامزد 4858

413 - خانم فاطمه ذوالفقاری فرزند نلاصر کد نامزد 4861

414 - آقای جمشید رباط میلی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 4871

415 - آقای جواد ربانی فرزند ستار کد نامزد 4874

416 - آقای ابوالفضل ربیعی فرزند اسماعیل کد نامزد 4875

417 - آقای محمدعلی ربیعی فرزند صفرعلی کد نامزد 4878

418 - آقای محمدعلی رجائی نیا فرزند عباس مشهور به رجایی_درفکی کد نامزد 4895

419 - آقای حسین رجبی فرزند صفر کد نامزد 4897

420 - آقای ناصر رجبی فرزند محمد کد نامزد 4912

421 - آقای مجتبی رحمان دوست فرزند مرتضی مشهور به رحمانی مصطفی کد نامزد 4914

422 - آقای رضا رحمانی اصل فرزند حسن کد نامزد 4918

423 - آقای عبدالعلی رحمانیان فرزند قنبر کد نامزد 4921

424 - آقای عبدالحمید رحمت زاده فرزند محمد علی کد نامزد 4925

425 - آقای ناصر رحیم زاده جهانداری فرزند زین العابدین کد نامزد 4929

426 - آقای عبداله رحیمی فرزند کریم اله کد نامزد 4942

427 - آقای علی اشرف رحیمی فرزند باقر کد نامزد 4945

428 - آقای علیرضا رحیمی فرزند صفر مشهور به آزاده کد نامزد 4946

429 - آقای علیرضا رحیمی فرزند قدرت کد نامزد 4947

430 - آقای محسن رحیمی فرزند علی کد نامزد 4951

431 - آقای محمدعلی رحیمی فرزند حسین کد نامزد 4952

432 - آقای پیام رحیمی زاده فرزند حسین کد نامزد 4957

433 - آقای مجتبی رحیمی چگنی فرزند محمد جان کد نامزد 4954

434 - آقای افشین رستمی فرزند جواد کد نامزد 4969

435 - آقای مجید رستمی جاپلقی فرزند اسمعیل کد نامزد 4972

436 - آقای مهدی رسول پناه فرزند سیروس کد نامزد 4976

437 - آقای رضا رسولی شربیانی فرزند علی محمد کد نامزد 4981

438 - آقای نبی الله رشنو فرزند صادق کد نامزد 4982

439 - آقای سیاوش رشیدی فرزند نصراله کد نامزد 4986

440 - آقای محمدحسین رشیدی احمدآبادی فرزند محمود کد نامزد 4989

441 - آقای سیدمحمدصادق رشیدی فرد فرزند سید محمد مشهور به سید صادق کد نامزد 5121

442 - آقای مهدی رضا فرزند حسین کد نامزد 5125

443 - آقای حسن رضائی فرزند کاکه حسن مشهور به ملکی کد نامزد 5126

444 - آقای غلامرضا رضائی فرزند رضاا کد نامزد 5141

445 - آقای مجتبی رضائی فرزند جلاالدین کد نامزد 5146

446 - آقای یحیی رضائی فرزند خیراله کد نامزد 5152

447 - آقای حمیدرضا رضائی پناه فرزند حبیب اله کد نامزد 5156

448 - خانم پریسا رضائی پور فرزند امیر کد نامزد 5157

449 - آقای سیدابوالحسن رضوی فرزند سیدرضا کد نامزد 5167

450 - آقای سیدعلی رضوی ابراهیمی فرزند سید شاهرخ کد نامزد 5169

451 - آقای حسین رضی فرزند یداله کد نامزد 5171

452 - آقای محسن رفیعی فرزند علی اصغر کد نامزد 5176

453 - خانم اکرم رفیعی نیسیانی فرزند محمدعلی کد نامزد 5181

454 - آقای محمدرضا رمزگویان فرزند غلامعلی کد نامزد 5182

455 - خانم لیلا رمضانی فرزند محمد رضا کد نامزد 5184

456 - آقای حسین رمضانی خردمردی فرزند رمضانعلی کد نامزد 5185

457 - خانم کبری رمضانی رباط ترکی فرزند نورعلی کد نامزد 5186

458 - آقای بیژن رنجبر فرزند تقی کد نامزد 5187

459 - آقای علی اکبر رنجبران فرزند ذوالفقار کد نامزد 5191

460 - آقای محمدرضا رنجبرفلاح فرزند حسین مشهور به فلاح کد نامزد 5192

461 - آقای علی روتیوندغیاثوند فرزند عباس کد نامزد 5198

462 - آقای محمد روح بخش حسن نژاد فرزند محمدحسن کد نامزد 5212

463 - آقای امیرالدین روح نوازسرقین فرزند عسگر کد نامزد 5214

464 - آقای سعید روحانی فرزند ابراهیم کد نامزد 5216

465 - آقای علی روزبهانی فرزند عیسی کد نامزد 5245

466 - آقای احمد روشنفکرراد فرزند حسین مشهور به روشنفکرراد کد نامزد 5249

467 - آقای حمید رهبر فرزند محمد تقی کد نامزد 5195

468 - خانم فاطمه رهبر فرزند علی اکبر کد نامزد 5196

469 - آقای سیدعلی ریاض فرزند سیداحمد مشهور به دکتر ریاض کد نامزد 5257

470 - خانم عصمت ریحانی فرزند قنبر کد نامزد 5259

471 - آقای قاسم ریوندی فرزند محمد رضا کد نامزد 5261

472 - آقای داود زارع فرزند احمد کد نامزد 5262

473 - خانم سمانه زارع مجتهدی فرزند حسین کد نامزد 5269

474 - آقای اصغر زارعی فرزند اکبر کد نامزد 5271

475 - آقای مجید زارعی فرزند حسین کد نامزد 5272

476 - آقای علی رضا زاکانی فرزند حسین کد نامزد 5279

477 - آقای حمید زاهدی فرزند جعفراقا کد نامزد 5282

478 - آقای محمدهادی زاهدی وفا فرزند اکبر کد نامزد 5286

479 - خانم سالومه زریه فرزند داریوش کد نامزد 5294

480 - آقای محمدامین زکی زاده فرزند گل حسین کد نامزد 5296

481 - آقای مجید زکی لو فرزند صدق علی کد نامزد 5297

482 - آقای امیدعلی زمانی فرزند علی کد نامزد 5412

483 - آقای حسن زمانی فرزند رضا مشهور به زمانی کد نامزد 5414

484 - خانم رویا زمانی فرزند علی اصغر کد نامزد 5415

485 - خانم مریم زمانی اصل فرزند رضا کد نامزد 5416

486 - آقای مهرداد زمانی فرد فرزند علی اشرف کد نامزد 5417

487 - خانم زهرا زینعلی فرزند مصطفی کد نامزد 5452

488 - آقای مهدی ژیان فرزند محمدصادق کد نامزد 5429

489 - آقای غلامحسن ساجدی آبکنار فرزند وثوق کد نامزد 5456

490 - آقای رضا ساریخانی فرزند ولی کد نامزد 5458

491 - آقای بشیر سازگار فرزند حسن کد نامزد 5459

492 - آقای رضا ساعی فرزند عیدالحسین کد نامزد 5462

493 - آقای محمدحسین ساعی فرزند رسول کد نامزد 5464

494 - آقای عابدین سالاری اسکر فرزند نادعلی کد نامزد 5468

495 - خانم اعظم سالارپور فرزند ابراهیم کد نامزد 5467

496 - آقای محمد سالک نادری فرزند بیرامعلی کد نامزد 5472

497 - آقای محمدحسین سامی فرزند علی اصغر مشهور به دکتر سامی کد نامزد 5475

498 - آقای علیرضا ساوچی فرزند حبیب الله مشهور به ساوه چی کد نامزد 5476

499 - آقای حسن سبحانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 5479

500 - آقای علی سبحانی فرزند عبدالحسین کد نامزد 5481

501 - آقای احمد سبز علی فرزند علیرضا کد نامزد 5482

502 - آقای سیدحیدر سجادی فرزند سیدجعفر مشهور به سجاد کد نامزد 5497

503 - آقای سیدمهدی سجادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 5612

504 - آقای ابراهیم سحرخیزتشریق فرزند مطلب علی کد نامزد 5615

505 - آقای علیرضا سخائی فرزند یزدان کد نامزد 5616

506 - آقای احمد سرخوش فرزند اسماعیل کد نامزد 5619

507 - آقای محمدعلی سرشارتهرانی فرزند عبادالله کد نامزد 5624

508 - آقای ابوالفضل سروش فرزند حسین کد نامزد 5627

509 - آقای سعید سروش زاده فرزند عبداله کد نامزد 5641

510 - آقای علیرضا سعیدآبادی فرزند محمود کد نامزد 5645

511 - خانم زهره سعیدی فرزند غلامعلی کد نامزد 5646

512 - خانم فاطمه سعیدی فرزند عباس کد نامزد 5649

513 - آقای محمدرضا سعیدی فرزند محمدتقی کد نامزد 5652

514 - آقای علی سعیدی طرقی فرزند عباس کد نامزد 5657

515 - آقای محمد سقائی فرزند احمد علی کد نامزد 5658

516 - آقای عباس سلامی فرزند علی کد نامزد 5659

517 - خانم پروانه سلحشوری فرزند ابراهیم کد نامزد 5671

518 - آقای محمد سلطانی فرزند غیب اله کد نامزد 5679

519 - آقای بیژن سلطانی فرد فرزند مرتضی کد نامزد 5682

520 - خانم پروین سلیحی فرزند حسن کد نامزد 5691

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید