اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در تهران منتشر شد | اتاق خبر
کد خبر: 318937
تاریخ انتشار: 29 بهمن 1394 - 12:05
بخش دوم
ایسنا نوشت: اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در تهران منتشر شد.

اتاق خبر - اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به شرح زیر است:

521 - خانم زینب السادات سلیم بیاتی فرزند سیدجلال کد نامزد 5692

522 - آقای حجت الله سلیمانی فرزند حسین کد نامزد 5696

523 - آقای حمیدرضا سلیمانی فرزند محمد کد نامزد 5697

524 - آقای محمد سلیمانی فرزند غلامحسین کد نامزد 5712

525 - آقای داود سلیمانی زاده فرزند عیسی مشهور به سلیمانی کد نامزد 5717

526 - آقای مجید سلیمانی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد 5718

527 - آقای علیرضا سلیمی آوانسر فرزند غضنفر کد نامزد 5725

528 - آقای سیدسعید سمائی فرزند سیدرضا کد نامزد 5726

529 - آقای محمدرضا سمسار فرزند ابراهیم کد نامزد 5727

530 - خانم فاطمه سمواتی فرزند حسین کد نامزد 5728

531 - خانم فاطمه سنگی فرزند محمود کد نامزد 5745

532 - خانم عصمت سوادی فرزند محمد کد نامزد 5751

533 - خانم زهرا سویزی فرزند امین ا... کد نامزد 5756

534 - آقای جلال سهرابی فرزند کمال کد نامزد 5746

535 - آقای حبیب سهرابی پارسا فرزند رحمن مشهور به مهندس پارسا کد نامزد 5748

536 - خانم زهرا سادات سهروردی فرزند سیدمحمود کد نامزد 5749

537 - آقای سیدمحسن سیارپور فرزند سیدامیر کد نامزد 5759

538 - خانم طیبه سیاوشی شاه عنایتی فرزند جعفر کد نامزد 5761

539 - آقای محمدرضا سیدمحسن فلاح فرزند سیدمحسن کد نامزد 5767

540 - آقای احمد سیدمحمدعلی رودکی فرزند سید جمال مشهور به رودکی کد نامزد 5768

541 - آقای سعید سیدمومنی فرزند احمد کد نامزد 5781

542 - آقای سیدعلی سیدپورآذر فرزند میرنقی مشهور به دوزدوزانی کد نامزد 5762

543 - آقای حمیدرضا سیفی فرزند محمدباقر کد نامزد 5784

544 - آقای احمد سینائی پورفرد فرزند محمدجعفر کد نامزد 5786

545 - آقای امیر شاکر فرزند سرورآقا کد نامزد 5791

546 - آقای علی شالڃی زاده مرندی فرزند شهرام کد نامزد 5794

547 - خانم نسرین شاه محمدیان فرزند ولب اله کد نامزد 5814

548 - آقای محمد شاهانی فرزند علی کد نامزد 5815

549 - آقای محمود شاهینی فرزند علی کد نامزد 5817

550 - خانم عشرت شایق فرزند عزیزاله کد نامزد 5819

551 - خانم نزهت شبان آزاد فرزند عبداله کد نامزد 5824

552 - آقای غلامحسین شبانی قهرودی فرزند احمد کد نامزد 5825

553 - آقای محمدحسین شبانی کوزه کنان فرزند رضا کد نامزد 5826

554 - خانم فخری شب خیز فرزند شعبان کد نامزد 5821

555 - آقای جواد شخص توکلیان فرزند غلامرضا کد نامزد 5829

556 - آقای علی شرکت فرزند احمد کد نامزد 5846

557 - آقای حیدر شریعت زاده فرزند بابا کد نامزد 5847

558 - آقای وحید شریعتمداری فرزند عبدالحمید کد نامزد 5848

559 - آقای محسن شریف زاده جشوقانی فرزند فضل اله کد نامزد 5857

560 - خانم الهام شریفی فرزند رهام کد نامزد 5861

561 - آقای عبدالرضا شریفی فرزند نقی کد نامزد 5864

562 - آقای مهدی شریفی فرزند محمود کد نامزد 5865

563 - آقای حسین شریفی جزه فرزند علی کد نامزد 5868

564 - خانم نسرین شعبان زاده نوخاله فرزند نادر کد نامزد 5872

565 - آقای بهزاد شفائی فرزند سپهدار کد نامزد 5878

566 - آقای علی شفائی هریس فرزند احمد کد نامزد 5891

567 - آقای سید محمد شفیعی فرزند سید نازنین کد نامزد 5894

568 - آقای محسن شفیعی فرزند اسدالله کد نامزد 5895

569 - آقای جاوید شکاری فرزند بایرامعلی مشهور به تهرانی کد نامزد 5897

570 - خانم اعظم شکاری شهرک فرزند حمید کد نامزد 5898

571 - خانم زهرا شکرآمیز فرزند غلامحسین کد نامزد 5912

572 - آقای سیدحمیدرضا شکراللهی فرزند سید مهدی کد نامزد 5914

573 - آقای علیرضا شکفته فرزند احمد کد نامزد 5918

574 - خانم زینب شکوری فرزند ابوالفضل کد نامزد 5921

575 - آقای محمدرضا شکوهی فرزند اسکندر کد نامزد 5928

576 - خانم الهام شگفته فرزند غلامعلی کد نامزد 5929

577 - آقای پژمان شمس فرزند فریدون مشهور به آزاده کد نامزد 5941

578 - خانم شقایق شمس فرزند فریدون کد نامزد 5942

579 - آقای فریدون شمس فرزند ابراهیم کد نامزد 5945

580 - آقای محمدرضا شمس فرزند محمدعل کد نامزد 5946

581 - آقای حسین شمسیان فرزند غلامعلی کد نامزد 5951

582 - آقای محمد مسعود شمع چی فرزند مهدی کد نامزد 5952

583 - آقای محمدحسین شوشتری فرزند حسن کد نامزد 5971

584 - آقای علی شوکتی اصل فرزند رضا کد نامزد 5972

585 - آقای عیسی شهامت فرزند همداد کد نامزد 5954

586 - آقای مهدی شهبازی فرزند نبی اله کد نامزد 5957

587 - آقای محمدکریم شهرزاد فرزند حسن مشهور به دکتر شهرزاد کد نامزد 5962

588 - آقای علیرضا شهرکی فرزند غلامرضا مشهور به دکتر علیرضا شهرکی کد نامزد 5964

589 - آقای مهدی شیخ فرزند اقبال کد نامزد 5975

590 - آقای حسین شیخ الاسلام فرزند محمد علی کد نامزد 5976

591 - آقای حسین شیخ زاده فرزند جعفرقلی کد نامزد 5978

592 - خانم فهیمه شیخ زاده نجار فرزند ابوالفضل کد نامزد 5979

593 - آقای مسلم شیخ علیالواسانی فرزند روح الله کد نامزد 5981

594 - آقای کیومرث شیخی فرزند خدمت علی کد نامزد 5984

595 - آقای محمدمراد شیخی حسن گاویار فرزند گلمراد کد نامزد 5985

596 - آقای حسین شیخی ساری فرزند علی کد نامزد 5986

597 - خانم فاطمه شیرزادسلوشی فرزند جواد مشهور به شهناز کد نامزد 6126

598 - خانم بهارک شیرزادکبریا فرزند فرهنگ کد نامزد 6127

599 - خانم معصومه شیرزادی فرزند مهدی کد نامزد 6129

600 - آقای محسن شیرمحمدی زفره فرزند حسینعلی کد نامزد 6142

601 - آقای سیدیدالله شیرمردی فرزند سید فضل اله کد نامزد 6145

602 - آقای کیوان شیروئی فرزند حبیب اله کد نامزد 6146

603 - آقای مهدی شیرین پور فرزند قدرت کد نامزد 6147

604 - آقای سالار صابرزعمیان کاظمی فرزند اکبر کد نامزد 6148

605 - آقای محمود صابرهمیشگی فرزند محمد مشهور به صابر همیشگی کد نامزد 6149

606 - خانم سمانه صادق بیگی فرزند علی مشهور به مشهور به صادقی کد نامزد 6151

607 - آقای محمد صادق پور فرزند براتعلی کد نامزد 6152

608 - آقای احمد صادقی فرزند سید مرتضی مشهور به سیداحمدصادقی کد نامزد 6156

609 - آقای احمد صادقی فرزند براتعلی کد نامزد 6157

610 - آقای حسن صادقی فرزند حیدر کد نامزد 6158

611 - آقای غلامرضا صادقی فرزند محمد رضا کد نامزد 6162

612 - آقای محمد صادقی فرزند حسن کد نامزد 6167

613 - آقای محمود صادقی فرزند محمدحسین کد نامزد 6168

614 - آقای حمید صادقی شیویاری فرزند رجبعلی کد نامزد 6172

615 - آقای حامد صادقی ولوجردی فرزند رضا کد نامزد 6175

616 - آقای حمید صافدل فرزند نبی کد نامزد 6179

617 - آقای حسن صالح فرزند حسین کد نامزد 6181

618 - خانم لیلا صالح آبادی فرزند محمدتقی کد نامزد 6182

619 - آقای فرشاد صالحی فرزند فیروز کد نامزد 6185

620 - آقای بهمن صالحی جاوید فرزند هاشم کد نامزد 6187

621 - آقای محمد صادق صالحی منش فرزند حسین کد نامزد 6189

622 - خانم مرضیه صالحی وزیری فرزند جعفر کد نامزد 6191

623 - آقای نورمحمد صبری فرزند منصور کد نامزد 6192

624 - آقای بهمن صبور فرزند قنبر کد نامزد 6194

625 - آقای علی صداقتی فرزند محمد تقی کد نامزد 6214

626 - آقای سید شهاب الدین صدر فرزند سید عبداله مشهور به دکتر صدر کد نامزد 6215

627 - آقای اسداله صدریا فرزند عباس کد نامزد 6218

628 - آقای امیرخسرو صدوق فرزند علی اصغر کد نامزد 6219

629 - آقای عباس صدیقی دری جانی فرزند علی کد نامزد 6241

630 - آقای ابوالقاسم صرافان فرزند عبدالرضا مشهور به قاسم صرافان کد نامزد 6242

631 - خانم آزاده صفربگلو فرزند سیدعلی کد نامزد 6254

632 - آقای غلامعلی صفرعرب فرزند علی کد نامزد 6258

633 - آقای علیرضا صفری فرزند رمضان کد نامزد 6259

634 - آقای فرمان صفری فرزند ابراهیم کد نامزد 6261

635 - آقای محمد صفری فرزند غلامحسین کد نامزد 6264

636 - آقای سجاد صفرپورطاهر فرزند محمد حسین کد نامزد 6257

637 - آقای محمدرضا صناعی فرزند قاسم کد نامزد 6276

638 - آقای محمد طالبی فرزند صفر کد نامزد 6291

639 - آقای علی طاهری فرزند قنبرعلی کد نامزد 6297

640 - آقای علیرضا طاهری فرزند احسان اله مشهور به علی - حاج علی - مهندس کد نامزد 6298

641 - آقای مجتبی طاهری فرزند مراد کد نامزد 6414

642 - آقای محمد طاهری فرزند حسن کد نامزد 6415

643 - آقای محمدرضا طاهری کته سری فرزند محمد تقی کد نامزد 6416

644 - آقای امن اله طایران فرزند غضنفر کد نامزد 6418

645 - آقای سیدمحمدرضا طباطبائی نسب فرزند سید حسن کد نامزد 6426

646 - آقای سیدمحمد طباطبائی نژاد فرزند سید باقر کد نامزد 6425

647 - خانم زهره طبیب زاده نوری فرزند محمود مشهور به ----- کد نامزد 6427

648 - آقای قادر طراوت پور فرزند اله یار کد نامزد 6428

649 - آقای محمدحسن طریقت منفرد فرزند محمد مهدی کد نامزد 6429

650 - آقای حسین طلا فرزند محمد کد نامزد 6451

651 - آقای فرشید طهماسبی فرزند محمدقاسم کد نامزد 6458

652 - آقای امیر طهماسبی آبدر فرزند محمد کد نامزد 6461

653 - آقای علی اصغر طیبی رهنی فرزند رحمت اله کد نامزد 6467

654 - آقای حجت طیران فرزند محمد تقی کد نامزد 6468

655 - آقای ابوالفضل ظهره وند فرزند عباس کد نامزد 6472

656 - آقای مهرداد ظهیری ابیانه فرزند رضا کد نامزد 6474

657 - آقای عین اله عابدی فرزند حبیب کد نامزد 6481

658 - آقای حسن عابدین پور فرزند علی کد نامزد 6482

659 - خانم رقیه عابدینی فرزند قاسم کد نامزد 6485

660 - آقای کیخسرو عابدینی فرزند عوضعلی کد نامزد 6487

661 - آقای محسن عابدینی پور فرزند علی مشهور به مهندس عابدینی - عابدینی کد نامزد 6489

662 - آقای محمد عابدپور فرزند رمضان کد نامزد 6475

663 - آقای محمدرضا عارف فرزند میرزا احمد مشهور به دکتر عارف کد نامزد 6492

664 - آقای محمدرضا عامری برکی فرزند اسفندیار کد نامزد 6496

665 - آقای محمدجواد عامری شهرابی فرزند جمشید کد نامزد 6512

666 - آقای مجتبی عباس نژادمتانکلائی فرزند عزت اله کد نامزد 6519

667 - آقای ولی عباس پور فرزند علی کد نامزد 6517

668 - آقای محمد عباسی فرزند رجبعلی کد نامزد 6524

669 - آقای ناصر عباسی فرزند مهدی کد نامزد 6525

670 - آقای محمد عباسی ارومیه فرزند خسرو کد نامزد 6526

671 - آقای خدایار عبداللهی فرزند اسد کد نامزد 6528

672 - آقای حجت اله عبدالملکی فرزند عیساق کد نامزد 6542

673 - آقای امید عبدالهی شترخفت فرزند حجت اله کد نامزد 6546

674 - آقای مهدی عبدالوند فرزند غلامرضا کد نامزد 6547

675 - آقای محمدطاها عبدخدائی فرزند شیخ غلامحسین کد نامزد 6548

676 - آقای فردین عبدلی فرزند یعقوب کد نامزد 6561

677 - آقای احمد عبدی فرزند آل پاور کد نامزد 6562

678 - آقای محمدحسن عبدی فرزند قدرت الله کد نامزد 6569

679 - آقای مهران عبدی فرزند حسن کد نامزد 6571

680 - آقای سیدحبیب عجایبی فرزند سیدعلی اکبر کد نامزد 6574

681 - خانم زهرا عرب سالاری فرزند باباعلی مشهور به سالاری کد نامزد 6575

682 - خانم مهتاب عربی فرزند جعفر کد نامزد 6579

683 - خانم فاطمه عزیزآبادی فراهانی فرزند محمد باقر کد نامزد 6586

684 - آقای ابراهیم عزیزی فرزند قنبر مشهور به عزیزی-عزیزی کرمانشاهی-دکتر عزیزی- حاج ابراهیم کد

نامزد 6589

685 - آقای دیار عزیزی فرزند امیر کد نامزد 6591

686 - آقای دیاکو عزیزی فرزند امیر مشهور به دکتر دیاکو کد نامزد 6592

687 - آقای مرتضی عزیزی فرزند محمدمهدی کد نامزد 6595

688 - آقای نصر عزیزی فرزند ماندنی کد نامزد 6597

689 - آقای وهاب عزیزی فرزند نباتعلی کد نامزد 6598

690 - آقای کاظم عزیزی آذرشربیانی فرزند مطلب کد نامزد 6712

691 - آقای سعید عزیزی احمدی فرزند عباس کد نامزد 6714

692 - آقای محمود عزیزی سلدوز فرزند احمد کد نامزد 6716

693 - آقای مجتبی عسکرزاده فرزند عباس مشهور به عسگرزاده کد نامزد 6719

694 - خانم مرجان عسکری فرزند محمد کد نامزد 6721

695 - آقای جعفر عسکری کڃوسنکی فرزند حسین کد نامزد 6724

696 - آقای بهروز عسگری نژاد فرزند سلمان مشهور به عسگری کد نامزد 6726

697 - آقای حبیب عشایری فرزند اختیار کد نامزد 6727

698 - آقای علی رضا عصمت فرزند حسین کد نامزد 6729

699 - آقای محمدرضا علائی فرزند محمود کد نامزد 6758

700 - آقای امیر علائی فلاحتی فرزند اکبر کد نامزد 6764

701 - خانم زینب علامی فرزند رضا کد نامزد 6768

702 - آقای مهدی علی احیائی فرزند یداله کد نامزد 6782

703 - آقای محمداقبال علی اصغری فرزند میرحسین کد نامزد 6784

704 - آقای حمید علی اکبری فرزند محمدجواد کد نامزد 6785

705 - آقای وحید علی اکبری فرزند محمدجواد کد نامزد 6786

706 - آقای محسن علی جانی زمانی فرزند حسین علی کد نامزد 6796

707 - آقای سعید علی حسینی فرزند محمدحسین کد نامزد 6797

708 - آقای علی علی رضانژاد فرزند محمد کد نامزد 6798

709 - آقای رسول علی زاده ساروکلائی فرزند نبی کد نامزد 6816

710 - آقای محمدطاهر علی عسگری فرزند مسعودرضا کد نامزد 6819

711 - آقای مصطفی علی محمدی پیرسرائی فرزند محمد علی کد نامزد 6821

712 - آقای حبیب اله علی مددی فرزند غلامرضا کد نامزد 6825

713 - آقای عبداله علی مردانی فرزند محمود کد نامزد 6827

714 - آقای اکبر علی پور فرزند بهمن کد نامزد 6795

715 - آقای علیرضا علیرضائی فرزند محمدابراهیم کد نامزد 6842

716 - آقای نیک روز علیزاده فرزند علیداد کد نامزد 6846

717 - آقای محمدرضا علیزاده ثابت فرزند عبدالعلی کد نامزد 6847

718 - آقای حسین علیشاهی فرزند ملکعلی کد نامزد 6851

719 - خانم نرگس عموقلی میر آخوری فرزند مرتضی مشهور به نسرین کد نامزد 6854

720 - آقای علی همت عندلیبی فرزند ابوالفضل مشهور به علی کد نامزد 6856

721 - آقای امیر عوض زاده باغان فرزند عوض محمد کد نامزد 6857

722 - آقای مهدی عیسی پورزنگنه فرزند عبدالرضا کد نامزد 6858

723 - آقای باقر عین اله زاده فرزند محمدولی کد نامزد 6861

724 - خانم فاطمه عیوضی فرزند زهیر کد نامزد 6862

725 - آقای سیدمحمد غرضی فرزند سیدرضا کد نامزد 6864

726 - خانم معصومه غروی اصفهانی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد 6865

727 - آقای محمد غریب شاه فرزند نعمت اله کد نامزد 6867

728 - آقای سیدسعید غفوری سبزواری فرزند سید محمد کد نامزد 6874

729 - آقای حسن غفوری فرد فرزند محمد مشهور به دکتر کد نامزد 6875

730 - آقای مهدی غلامعلی مجدآبادی کهنه فرزند رضا مشهور به مجد آبادی کد نامزد 6891

731 - خانم شهلا غلامی فرزند بابا علی کد نامزد 6895

732 - آقای محمدرضا فاتحی فرزند محمد تقی کد نامزد 6917

733 - آقای فرهاد فارسی فرزند غلامرضا کد نامزد 6921

734 - آقای امیرعباس فارسی نژاد فرزند علی کد نامزد 6925

735 - آقای محمدرضا فارغی قربان فرزند یعقوب کد نامزد 6927

736 - آقای محمود فاضلی فرزند نادعلی کد نامزد 6929

737 - آقای سیدحسین فاطمیه دهوئی فرزند سید احمد کد نامزد 6942

738 - آقای حسین فاکرخراسانی فرزند محمد رضا کد نامزد 6945

739 - آقای حمید فانی ملکی فرزند احمد کد نامزد 6946

740 - آقای اردشیر فائضی سرخابی فرزند محمد مشهور به علی فائضی کد نامزد 6916

741 - خانم لمیعه فتاحی راد فرزند فرج کد نامزد 6948

742 - آقای امید فتاحی مشتقین فرزند میرامیرهوشنگ کد نامزد 6949

743 - آقای محسن فتاحیان فرزند رحمت اله کد نامزد 6951

744 - آقای علی فتحی فرزند ولی اله کد نامزد 6952

745 - آقای محمدجواد فتحی فرزند چراغ کد نامزد 6954

746 - آقای میریحیی فخری فرزند میرعلی کد نامزد 6964

747 - آقای علیرضا فرانیاء فرزند حسین کد نامزد 6968

748 - آقای حبیب الله فراهانی فرزند عبدالرحمن کد نامزد 6974

749 - آقای کورش فرجی فرزند حجت الله کد نامزد 6979

750 - آقای محمدرضا فردپارسا فرزند حسین کد نامزد 6985

751 - آقای ناصر فرزان فر فرزند غلامحسین کد نامزد 6987

752 - آقای عباس فرودین فرزند محمد کد نامزد 7146

753 - آقای لطف اله فروزنده دهکردی فرزند نصرالله کد نامزد 7147

754 - آقای جواد فرهادنیا فرزند محمدعلی کد نامزد 7125

755 - آقای عزیز فرهادی فرزند خانقلی کد نامزد 7126

756 - آقای فرشاد فرهادی فرزند علی مشهور به فرهادی کد نامزد 7127

757 - آقای محمود فرهنگی فرزند علی عمران کد نامزد 7145

758 - آقای مهرداد فریدطالب نیا فرزند محمد کد نامزد 7148

759 - خانم هاجر فلاح توتکار فرزند حسن کد نامزد 7158

760 - آقای حسین فلاحی آذر فرزند اسداله مشهور به فلاحتی آذر کد نامزد 7162

761 - آقای قاسمعلی فلاحیان فرزند عبداله کد نامزد 7165

762 - آقای علی فلاحیان فرزند عبدل اله کد نامزد 7167

763 - آقای یحیی فوزی فرزند ولی اله کد نامزد 7172

764 - آقای قربان فولادی فرزند شاه وردی کد نامزد 7175

765 - خانم ایراندخت فیاض فرزند غلامحسن کد نامزد 7178

766 - آقای فرهاد فیروزنیا فرزند شیرعلی کد نامزد 7182

767 - خانم محمد حسن قادری فرزند حسین مشهور به قادری کونگ فو کد نامزد 7196

768 - آقای میلاد قاری حیدری فرزند علی رضا کد نامزد 7212

769 - آقای سیدمجتبی قاسم پور فرزند سیدحسین کد نامزد 7214

770 - آقای علی قاسمی فرزند درویش کد نامزد 7219

771 - آقای کریم قاسمی فرزند صفرقلی کد نامزد 7241

772 - آقای مسعود قاسمی فرزند علی اکبر کد نامزد 7242

773 - آقای محمدرضا قاسمی ندوشن فرزند علی کد نامزد 7248

774 - آقای عمادالدین قاسمی پناه فرزند رضا کد نامزد 7246

775 - آقای محمود قاسمیان فرزند محمد کد نامزد 7251

776 - آقای محسن قاسمپور فرزند علی اکبر کد نامزد 7217

777 - آقای محمدصادق قائم پناه فرزند شعبانعلی کد نامزد 7187

778 - آقای محمد قائمی فرزند حیدرعلی کد نامزد 7191

779 - آقای سیدحسن قائمی نیری فرزند میر صالح کد نامزد 7192

780 - آقای امیر قدرت نماشبستری فرزند محمود مشهور به شبستری کد نامزد 7258

781 - آقای حمید قدیانی فرزند محمد کد نامزد 7261

782 - آقای سیدرضا قدیری فرزند سید قدیر کد نامزد 7262

783 - خانم سیده حمیده قدیری فرزند سید نعمت الله کد نامزد 7264

784 - آقای ابوالفضل قراخانی فرزند غیب علی کد نامزد 7267

785 - آقای داود قربان زاده فرزند محمود کد نامزد 7269

786 - آقای سیدعلی قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد 7282

787 - آقای محمدتقی قزل سفلی فرزند مصطفی کد نامزد 7285

788 - آقای مهدی قشقائی فرزند شاهرخ کد نامزد 7289

789 - آقای عبدالرضا قلی پور فرزند گرشاسب کد نامزد 7298

790 - آقای مهدی قلیچ خان فرزند محمد مشهور به قلیچ خانی کد نامزد 7416

791 - خانم نوشین قناعتگر فرزند خسرو کد نامزد 7418

792 - آقای حمید رضا قنبری فرزند رضا کد نامزد 7419

793 - آقای حفیظ اله قنواتی اصل فرزند اسداله کد نامزد 7428

794 - آقای محمدحسین قیصری فرزند حیدر کد نامزد 7454

795 - آقای ابراهیم کارخانه ای فرزند محمد مشهور به کارخانه کد نامزد 7458

796 - آقای مهرداد کارگری فرزند نوازاله کد نامزد 7461

797 - آقای محمد کاسبان فرزند خسرو کد نامزد 7462

798 - آقای حبیب اله کاسه ساز فرزند عباسعلی کد نامزد 7464

799 - آقای محمدرضا کاشانی راد فرزند غلامرضا کد نامزد 7465

800 - آقای رامین کاشف آذر فرزند فرمان کد نامزد 7467

801 - آقای مصطفی کاشی ساز فرزند عباسعلی کد نامزد 7468

802 - آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی فرزند عبدالحسین کد نامزد 7469

803 - آقای پرویز کاظمی فرزند درویش کد نامزد 7475

804 - آقای رضا کاظمی فرزند محمد ولی کد نامزد 7476

805 - آقای سیدموسی کاظمی فرزند سید شمس الدین کد نامزد 7478

806 - خانم ویدا کاظمی فرزند رحیم کد نامزد 7481

807 - آقای عباس کاظمی نجف آبادی فرزند قاسم کد نامزد 7484

808 - آقای علی اکبر کائدخورده فرزند عبداله کد نامزد 7456

809 - آقای اسداله کبریایی فرزند غلام حسین کد نامزد 7494

810 - خانم زهرا کتابی فرزند قربانعلی کد نامزد 7495

811 - آقای ابوالحسن کتابی فرد فرزند رحمن مشهور به کتابی کد نامزد 7496

812 - آقای بهزاد کتیرائی فرزند غریب کد نامزد 7498

813 - آقای رضا کرامتی فرزند محمد کد نامزد 7515

814 - آقای امین کرباسی سلماسی فرزند حیدر کد نامزد 7516

815 - آقای میثم کربلائی آقاجانی فرزند قدرت اله مشهور به کربلایی-پاکزاد کد نامزد 7517

816 - آقای وحید کربلائی آقاملکی فرزند گداعلی کد نامزد 7518

817 - آقای کیانوش کردی فرزند ابوالحسن کد نامزد 7525

818 - آقای ابوالفضل کرمی فرزند رجب کد نامزد 7529

819 - آقای احمد کرمی فرزند علی اکبر کد نامزد 7541

820 - آقای حسن کرمی فرزند احمد کد نامزد 7542

821 - آقای حسین کرمی فرزند محمدرضا کد نامزد 7545

822 - آقای حسین کرمی فرزند احمد کد نامزد 7546

823 - آقای علی اکبر کرمی فرزند حسن مشهور به اکبر کد نامزد 7547

824 - آقای مصطفی کرمی فرزند خیراله کد نامزد 7548

825 - آقای بهمن کرمی میرعزیزی فرزند نعمت اله کد نامزد 7549

826 - آقای مهدی کریم زاده فرزند حسن کد نامزد 7567

827 - آقای جواد کریم زادگان فرزند احمد کد نامزد 7565

828 - آقای عباس کریم نژاد فرزند جعفر کد نامزد 7568

829 - آقای احسان کریم پور فرزند حسین کد نامزد 7562

830 - آقای مسعود کریم پورنطنزی فرزند قربانعلی مشهور به کریم پور کد نامزد 7564

831 - آقای مجید کریملو فرزند علی کد نامزد 7569

832 - آقای علی اکبر کریمی فرزند حسین کد نامزد 7576

833 - آقای غلامرضا کریمی فرزند حیدرعلی کد نامزد 7578

834 - آقای محمد کریمی فرزند محمدرضا کد نامزد 7579

835 - آقای محمدحسین کریمی فرزند علی محمد کد نامزد 7581

836 - آقای جابر کریمی جشنی فرزند گلزار کد نامزد 7586

837 - آقای محمدرضا کریمی کندزی فرزند دخیل اله مشهور به دکتر کریمی-مهندس کریمی کد نامزد 7587

838 - آقای حمیدرضا کشاورزیان فرزند حسینعلی کد نامزد 7594

839 - آقای محسن کشوری فرزند عباس کد نامزد 7597

840 - آقای محمدرضا کشوری فرزند محمد رحیم کد نامزد 7598

841 - آقای مجید کفاشی فرزند احمد کد نامزد 7612

842 - آقای علی اکبر کلاته فرزند علی اصغر کد نامزد 7615

843 - آقای مختار کلانتری فرزند حسین کد نامزد 7616

844 - آقای میثم کلانتری فرزند طاهر کد نامزد 7617

845 - آقای محسن کلانتری سپهر فرزند علی اصغر کد نامزد 7618

846 - آقای مصطفی کواکبیان فرزند حاج آقا کد نامزد 7628

847 - آقای اسمعیل کوثری فرزند محمدباقر مشهور به حاج محمد کد نامزد 7629

848 - آقای رضا کوثری فرزند نعمت اله کد نامزد 7641

849 - آقای مهدی کوچک زاده فرزند حسین کد نامزد 7645

850 - آقای محمدلطیف کوچکیان زلیوا فرزند حسن کد نامزد 7646

851 - آقای محمدامین کوهستانی فرزند عبدالعلی کد نامزد 7649

852 - آقای سیدحسین کیا فرزند سید هادی کد نامزد 7652

853 - آقای اسماعیل کیان ارثی فرزند ابراهیم کد نامزد 7656

854 - خانم هانیه کیانا فرزند حسین کد نامزد 7659

855 - آقای غلامعباس کیانی فرزند خلیل کد نامزد 7672

856 - آقای محمد کیانی فرزند مسعود کد نامزد 7674

857 - آقای محمدباقر کیانی فرزند بهرام کد نامزد 7675

858 - آقای محمدرضا کیوانفر فرزند علی کد نامزد 7682

859 - آقای امیر کیوانی زاده فرزند علی کد نامزد 7684

860 - آقای علی کیهانیان فرزند عباسقلی کد نامزد 7681

861 - آقای محمد گرامی فرزند غلام کد نامزد 7686

862 - آقای اصغر گرانمایه پور فرزند عباس مشهور به مهندس گرانمایه کد نامزد 7687

863 - آقای علی اکبر گرجی ازندریانی فرزند ابوالقاسم مشهور به دکتر گرجی کد نامزد 7692

864 - آقای احمد گردون پیرائی فرزند علی اکبر کد نامزد 7694

865 - خانم مروارید گلزارفر فرزند اصغر کد نامزد 7816

866 - آقای جعفر گلشن روغنی فرزند مهدی کد نامزد 7818

867 - آقای علیرضا گل دامن فرزند حسین کد نامزد 7697

868 - آقای میثم گل کار فرزند محسن کد نامزد 7812

869 - آقای عبدالرضا گودرزی فرزند رضا قلی کد نامزد 7827

870 - آقای علی گودرزی فرزند ولی اله کد نامزد 7828

871 - آقای محمدجواد گودینی فرزند عباس کد نامزد 7841

872 - آقای نادر گولانی فرزند اصغر کد نامزد 7842

873 - خانم طاهره لامعی فرزند علی کد نامزد 7846

874 - آقای شهرام لرستانی فرزند اسکندر مشهور به لرستانی کلهر کد نامزد 7848

875 - آقای احمد لشکری فرزند باب اله کد نامزد 7849

876 - آقای محمدعلی لطفی فرزند حسینعلی کد نامزد 7856

877 - آقای احمد مازنی فرزند کربلائی کد نامزد 7869

878 - خانم پروانه مافی فرزند علی اصغر کد نامزد 7871

879 - آقای احمد مالکی فرزند حسن کد نامزد 7874

880 - آقای جلال مالمیر فرزند یارمحمد کد نامزد 7875

881 - خانم مینا متولی فرزند اقاجان کد نامزد 7895

882 - خانم معصومه مجتبائی فرزند میر ابوالحسن کد نامزد 7896

883 - آقای مرتضی مجیدی راد فرزند صفر کد نامزد 7912

884 - آقای محمدمسعود محبی فرزند ذبیح اله کد نامزد 7917

885 - آقای علیرضا محجوب فرزند غلامرضا کد نامزد 7926

886 - آقای حسین محجوب پیله رود فرزند قربانعلی کد نامزد 7927

887 - آقای مهدی محجوبی فرزند امیر مشهور به مرتضی کد نامزد 7928

888 - آقای صالح محقق حضرتی فرزند محمدحسین مشهور به دکتر حضرتی کد نامزد 7945

889 - آقای قاسم محمدامینی فرزند حاجی آقا کد نامزد 7946

890 - آقای ولی الله محمدجعفری فرزند ولی الله کد نامزد 7948

891 - آقای سعید محمدحسینی فرزند سلام اله کد نامزد 7951

892 - آقای مجتبی محمدحسینی فرزند کرمعلی کد نامزد 7952

893 - آقای محمدابراهیم محمدخانی فرزند غلامرضا کد نامزد 7954

894 - خانم منیژه محمدزکی فرزند محمد کد نامزد 7957

895 - خانم اعظم محمدظاهری فرزند فتح اله کد نامزد 7959

896 - آقای غلامرضا محمدنژادفردقره لر فرزند ممی کد نامزد 7964

897 - آقای بیژن محمدی فرزند ظاهر علی کد نامزد 7965

898 - آقای حسین محمدی فرزند رفیع کد نامزد 7967

899 - آقای حمید محمدی فرزند جعفر قلی کد نامزد 7968

900 - آقای داود محمدی فرزند مراد کد نامزد 7969

901 - خانم سهیلا محمدی فرزند حاجی کد نامزد 7974

902 - آقای سیداسداله محمدی فرزند سید عبدالحمید کد نامزد 7976

903 - آقای شمس اله محمدی فرزند دستگیر علی کد نامزد 7978

904 - خانم شهناز محمدی فرزند حبیب الله کد نامزد 7981

905 - آقای صفرعلی محمدی فرزند علی اکبر مشهور به مهندس محمدی کد نامزد 7982

906 - آقای ماشااله محمدی فرزند جعفر کد نامزد 7986

907 - آقای مهدی محمدی فرزند علی اوسط کد نامزد 8124

908 - آقای مهدی محمدی فرزند محمد حسین کد نامزد 8125

909 - آقای موسی محمدی فرزند علی کد نامزد 8126

910 - آقای علیرضا محمدی آریا فرزند اسماعیل کد نامزد 8127

911 - آقای محمدحسین محمدی هدلو فرزند محمدرضا کد نامزد 8129

912 - آقای مصطفی محمدیان فرزند اصغر کد نامزد 8142

913 - آقای رضا محمدیان گرنگاه فرزند محمد مشهور به رضا اهری کد نامزد 8145

914 - آقای امیر محمودزاده فرزند احمد کد نامزد 8147

915 - خانم شهلا محمودی فرزند حجت اله کد نامزد 8151

916 - آقای رجبعلی محمودیان فرزند محمدرحیم کد نامزد 8162

917 - آقای محمد مختارجوزانی فرزند حمید کد نامزد 8167

918 - خانم رقیه مختاری فرزند حسین کد نامزد 8168

919 - خانم فاطمه مخدومی ارضتی فرزند نجیب اله کد نامزد 8171

920 - آقای حمیدرضا مداح فرزند نعمت کد نامزد 8175

921 - آقای مهران مددیان فرزند مرتضی کد نامزد 8184

922 - آقای محمدعلی مدرسین فرزند محمدتقی کد نامزد 8187

923 - آقای حمیدرضا مدیری فرزند محسن کد نامزد 8191

924 - آقای علی اکبر مراتی فرزند محمد کد نامزد 8192

925 - آقای محمدتقی مرادقلی فرزند رضا کد نامزد 8194

926 - آقای جواد مرادی فرزند لطیف کد نامزد 8196

927 - آقای رضا مرادی فرزند صفدر کد نامزد 8212

928 - آقای رضا مرادی فرزند حاجی محمد کد نامزد 8198

929 - آقای رضا مرادی فرزند حسین علی کد نامزد 8214

930 - آقای سیاوش مرادی فرزند ناصر کد نامزد 8215

931 - آقای غلامرضا مرادی فرزند رضا قلی کد نامزد 8217

932 - خانم مرضیه مرادی فرزند احمد کد نامزد 8218

933 - آقای شهرام مرادی دهقی فرزند کشاورز کد نامزد 8242

934 - آقای اسحاق مرادیان فرزند امیدعلی کد نامزد 8247

935 - آقای سیداصغر مرتضی فرزند سید رضا کد نامزد 8248

936 - آقای سید محمد رضا مرندی فرزند عسگر مشهور به دکتر مرندی کد نامزد 8252

937 - آقای محمدرضا مرویان صفارزاده فرزند علی اکبر مشهور به مروی کد نامزد 8254

938 - آقای عادل مزاری فرزند علی مشهور به زاهدانی کد نامزد 8256

939 - آقای عباس مزینانی فرزند علی اصغر کد نامزد 8258

940 - آقای رضا مسکنی بیجارپسی فرزند محمد علی کد نامزد 8262

941 - آقای حمیدرضا مشایخی فرزند احمد رضا کد نامزد 8264

942 - آقای احمد مشیدی فرزند علی کد نامزد 8269

943 - آقای غلامرضا مشیری فرزند محمود کد نامزد 8272

944 - آقای غلامرضا مصباحی مقدم فرزند اسمعیل مشهور به مقدم - مصباحی - مصباح کد نامزد 8275

945 - آقای محمدمحسن مصحفی فرزند فرج کد نامزد 8276

946 - آقای هادی مصدق فرزند حسین کد نامزد 8278

947 - آقای محمدرضا مصطفائی فرزند هادی کد نامزد 8281

948 - آقای حسین مصلحی فرزند محمد کد نامزد 8286

949 - آقای عبدالهادی مطلق فرزند فضل اله کد نامزد 8289

950 - آقای علی مطهری فرزند مرتضی مشهور به مطهری کد نامزد 8292

951 - خانم فاطمه مطیع فرزند علی محمد کد نامزد 8295

952 - آقای حسین مظفر فرزند رحم خدا کد نامزد 8298

953 - آقای علیرضا مظلوم رهنی فرزند محمدعلی کد نامزد 8415

954 - آقای محمد معتقدلاریجانی فرزند حبیب اله مشهور به دکتر لاریجانی کد نامزد 8424

955 - آقای مرتضی معدنی پورکرمانشاهی فرزند علی کد نامزد 8426

956 - آقای محمد معروفی فرزند نعمت الله کد نامزد 8428

957 - آقای عباس معصوم زاده فرزند آسیدعلی کد نامزد 8451

958 - خانم ماه بانو معصوم زاده فرزند رضا کد نامزد 8452

959 - آقای جعفر معصومی فرزند نظرعلی کد نامزد 8454

960 - آقای رحیم معصومی فرزند سلیمان کد نامزد 8456

961 - آقای مجید معظمی گودرزی فرزند جمشید مشهور به گودرزی کد نامزد 8458

962 - آقای سجاد معین فارسانی فرزند نورعلی مشهور به معین کد نامزد 8461

963 - آقای حمید معین فرد فرزند علیرضا کد نامزد 8464

964 - آقای مصطفی معینی ارانی فرزند محمد کد نامزد 8467

965 - آقای حسین مفتح فرزند رمضانعلی کد نامزد 8469

966 - آقای محمدرضا مفتح فرزند محمد کد نامزد 8471

967 - آقای علیرضا مفیدی پورنیستانک فرزند حسین کد نامزد 8472

968 - خانم سیده صدیقه مقامی فرزند سیدعلی کد نامزد 8474

969 - خانم فرزانه مقتدر فرزند اسماعیل کد نامزد 8475

970 - آقای محمود مقدم فرزند سلطانعلی کد نامزد 8478

971 - آقای حمید مقصودیان فرزند جعفر کد نامزد 8481

972 - آقای حجت اله مقیمی فرزند محمد علی کد نامزد 8482

973 - آقای مجتبی ملابخشی فرزند عبدالرضا کد نامزد 8491

974 - آقای محمد ملاحسینی فرزند غلامرضا مشهور به رازی کد نامزد 8492

975 - آقای مصطفی ملاصالحی فرزند حسین کد نامزد 8494

976 - آقای جبرائیل ملکی فرزند شکور علی کد نامزد 8515

977 - خانم معصومه ملکی فرزند رحمن کد نامزد 8517

978 - آقای محمدرضا ملکی کهکی فرزند حسینعلی کد نامزد 8518

979 - آقای محمد ملکی نظری فرزند مرتضی کد نامزد 8519

980 - خانم زهرا ممتاز فرزند حشمت اله مشهور به قمشه ای کد نامزد 8524

981 - آقای محمدتقی منجذبی فرزند غلامحسین مشهور به مهندس حلوایی کد نامزد 8528

982 - خانم مرضیه منصف فرزند حسین کد نامزد 8542

983 - آقای مجتبی منصوری ارمکی فرزند ابراهیم کد نامزد 8546

984 - آقای مهدی منصوری مهر فرزند حکمت اله کد نامزد 8547

985 - خانم فاطمه منصوریان فرزند محمد تقی کد نامزد 8548

986 - آقای سید محمد موحد فرزند سید مظفر مشهور به حاجی محمد موحد(الله یار) کد نامزد 8597

987 - آقای محمدعلی موذن تبار فرزند محمد مهدی کد نامزد 8598

988 - خانم بتول سادات موسوی فرزند یحی کد نامزد 8614

989 - آقای سیدسعید موسوی فرزند سید عباس کد نامزد 8616

990 - آقای سیدعلی موسوی فرزند سید موسی مشهور به موسوی خراسانی کد نامزد 8617

991 - آقای سیدفرید موسوی فرزند سید عبداله کد نامزد 8619

992 - آقای سید ابوالفضل موسوی جنگلی فرزند سید محمود کد نامزد 8629

993 - آقای سیدمرتضی موسوی محب فرزند سید رحمت اله کد نامزد 8645

994 - خانم عاتکه موسوی نسل خامنه فرزند سیدعلی اصغر کد نامزد 8646

995 - آقای محمد موسی خانی فرزند الماس کد نامزد 8649

996 - آقای صادق مهدوی فرزند صادق کد نامزد 8568

997 - آقای لطف اله مهدوی فرزند فتح ا... کد نامزد 8569

998 - خانم مریم مهدوی فرزند عزت اله کد نامزد 8571

999 - آقای حسن مهدوی شهری فرزند خلیل کد نامزد 8572

1000 - آقای سیدعلی مهربان فرزند سید مهدی کد نامزد 8584

1001 - آقای حبیب اله مهرجو فرزند محمود کد نامزد 8587

1002 - آقای علیرضا مهرعلی زاده فرزند پرویز مشهور به رامین کد نامزد 8589

1003 - آقای عباسعلی مهرعلیان فرزند عینعلی کد نامزد 8592

1004 - آقای علی مهرعلیان فرزند اسمعلی کد نامزد 8594

1005 - آقای مصطفی مهری فرزند اصغر کد نامزد 8595

1006 - آقای سید محمد میر کاظمی فرزند سید رضا کد نامزد 8657

1007 - آقای سیدمجتبی میررضائی رودکی فرزند سیدجعفر کد نامزد 8671

1008 - آقای اسماعیل میرزائی فرزند ابراهیم کد نامزد 8674

1009 - آقای افشین میرزائی فرزند منصور کد نامزد 8675

1010 - آقای حمیدرضا میرزائی فرزند امراله کد نامزد 8676

1011 - آقای سیدرضا میرزائی فرزند سید علی اکبر کد نامزد 8679

1012 - آقای صدرالدین میرزائی فرزند عبداله کد نامزد 8681

1013 - آقای عباس میرزائی فرزند عطاء الله کد نامزد 8682

1014 - خانم صبا میرزائی مقدم فرزند فتح اله کد نامزد 8685

1015 - خانم فاطمه میرسعیدقاضی فرزند محمد مشهور به دکتر قاضی کد نامزد 8691

1016 - خانم فاطمه میرعزیزی فرزند عزیزاله کد نامزد 8695

1017 - آقای سیدمسعود میرکاظمی فرزند سید حسن مشهور به میر کاظمی کد نامزد 8696

1018 - آقای سیدداود میرمحمدی فرزند سید علی کد نامزد 8698

1019 - آقای سیدیحیی میرمعینی فرزند سید بهاالدین کد نامزد 8714

1020 - آقای سیدیداله میرنظامی فرزند سید نعمت الله کد نامزد 8717

1021 - آقای سیدحسین میرهادی فرزند سیدعلی مشهور به حسین بن علی کد نامزد 8718

1022 - آقای سیدمجتبی میری فرزند سید محمد تقی کد نامزد 8719

1023 - آقای حسین میزان فرزند عبدالعلی کد نامزد 8725

1024 - آقای امیراحمد مؤمنی ها فرزند علی کد نامزد 7867

1025 - آقای محمدصادق ناجی فرزند مهدی مشهور به محمد کد نامزد 8729

1026 - آقای الیاس نادران فرزند حیدرعلی کد نامزد 8741

1027 - آقای اسمعیل ناصری فرزند حسین مشهور به مهندس ناصری کد نامزد 8749

1028 - آقای محمد ناظمی اردکانی فرزند ابراهیم کد نامزد 8758

1029 - آقای صمد نائیج بندپی فرزند علی اکبر کد نامزد 8728

1030 - آقای سید محمود نبویان فرزند مهدی کد نامزد 8761

1031 - آقای علی نجات بخش اصفهانی فرزند احمد کد نامزد 8767

1032 - آقای مهدی نجات نیا فرزند ابوالقاسم کد نامزد 8768

1033 - آقای سعید نجار فرزند اسد کد نامزد 8769

1034 - آقای محمدرضا نجفی فرزند امیر مشهور به علیرضا کد نامزد 8784

1035 - آقای مهدی نجفی فرزند ابوالفضل کد نامزد 8786

1036 - آقای ضیاءالدین نجفی جیلانی فرزند شریف حسن مشهور به مهندس جیلانی کد نامزد 8791

1037 - آقای علی نجفی خوشرودی فرزند رمضان علی کد نامزد 8792

1038 - خانم زهرا نجفی قیطاس آبادی فرزند هاشم کد نامزد 8794

1039 - آقای افشین نخبه فلاح فرزند کتابعلی کد نامزد 8796

1040 - آقای اسمعیل نخعی فرزند علی کد نامزد 8797

1041 - خانم منیژه نصراله زاده فرزند نقی کد نامزد 8918

1042 - آقای سعید نصرتی فرزند نصرت کد نامزد 8924

1043 - آقای روح اله نصیری فرزند اسداله کد نامزد 8926

1044 - آقای فضل اله نصیری فرزند حمزه کد نامزد 8927

1045 - آقای علی رضا نظری فرزند جعفر کد نامزد 8941

1046 - آقای بهروز نعمتی فرزند علی هاشم مشهور به حاج بهروز کد نامزد 8949

1047 - آقای حنیف نعمتی فرزند عباسعلی کد نامزد 8952

1048 - آقای مجید نقوی فرزند عباس کد نامزد 8964

1049 - آقای بیژن نوباوه وطن فرزند علی اکبر کد نامزد 8976

1050 - خانم منیره نوبخت فرزند عباس کد نامزد 8978

1051 - آقای اکبر نوبخت ساران فرزند لطف الله کد نامزد 8982

1052 - آقای رحمان نوبخت نیا فرزند اصغر کد نامزد 8984

1053 - آقای مرتضی نوجوان فرزند امیر کد نامزد 8985

1054 - آقای نیما نوروزی فرزند بهرام کد نامزد 9127

1055 - آقای حسین نوری فرزند محمدعلی کد نامزد 9128

1056 - آقای محمود نوری شمس آباد فرزند ابوالقاسم کد نامزد 9141

1057 - آقای فتاح نیازی فرزند مسیب کد نامزد 9146

1058 - آقای محسن نیک سرشت فرزند محمد کد نامزد 9149

1059 - آقای محمدحسین نیک نام فرزند محمود کد نامزد 9154

1060 - آقای سعید نیکخواه بهرامی فرزند عبداله کد نامزد 9159

1061 - آقای عباس نیکوپور فرزند حسین مشهور به نیکپور کد نامزد 9161

1062 - آقای مصطفی نیکپور فرزند هوشنگ کد نامزد 9157

1063 - آقای فرید نیلی فرزند محمد کد نامزد 9167

1064 - خانم فروغ نیلی احمدآبادی فرزند محمدحسین کد نامزد 9168

1065 - آقای مصطفی واحدشیرتری فرزند گل محمد مشهور به شیرتری کد نامزد 9248

1066 - آقای حسین واحدی فرزند محمد مراد کد نامزد 9249

1067 - آقای مجید واشقانی فراهانی فرزند امیدعلی کد نامزد 9257

1068 - آقای امید واضحی آشتیانی فرزند مسلم کد نامزد 9259

1069 - آقای حسام الدین واعظ فرزند محمد مشهور به واعظ زاده کد نامزد 9261

1070 - آقای مهدی واعظی فرزند عبدالله کد نامزد 9264

1071 - آقای محمدرضا واعظی جزه فرزند محسن کد نامزد 9265

1072 - خانم راضیه وثوقی فرزند مرتضی کد نامزد 9268

1073 - آقای محمدرضا وجدانی فرزند عباس کد نامزد 9272

1074 - خانم مرضیه وحیددستجردی فرزند سیف الله کد نامزد 9274

1075 - خانم صدیقه وطن خواه فرزند محمد کد نامزد 9276

1076 - خانم لیلا وطن خواه کاشی فرزند محمد مشهور به وطن خواه کد نامزد 9278

1077 - آقای محمدرضا وفائی زاده فرزند حسین مشهور به دکتر وفایی کد نامزد 9282

1078 - آقای محمدحسن وکیل پور فرزند قربان کد نامزد 9285

1079 - آقای مهدی وکیل پور فرزند جعفر کد نامزد 9286

1080 - آقای محمدعلی وکیلی فرزند محمدعلی کد نامزد 9287

1081 - آقای غلامعلی ولائی فرزند یداله کد نامزد 9289

1082 - آقای اکبر ولی زاده فرزند ولی کد نامزد 9291

1083 - آقای محمد ولی زاده فرزند محمد علی کد نامزد 9294

1084 - آقای علیرضا هاتفی اردکانی فرزند حبیب کد نامزد 9171

1085 - آقای بیژن هادی فرزند محمد قلی کد نامزد 9172

1086 - آقای عبدالرضا هاشم زائی فرزند حسن کد نامزد 9175

1087 - آقای حسین هاشمی فرزند گل علی کد نامزد 9178

1088 - آقای سیدابوالقاسم هاشمی فرزند سیداحمد مشهور به مهندس هاشمی-سید-سید هاشمی کد نامزد

9179

1089 - آقای سیداکبر هاشمی فرزند سید محمود کد نامزد 9181

1090 - آقای سیدرضا هاشمی فرزند سید عبداله کد نامزد 9182

1091 - آقای سیدمحمدصادق هاشمی فرزند سید علی اکبر کد نامزد 9185

1092 - آقای سیدمهدی هاشمی فرزند سیدمحمد کد نامزد 9186

1093 - آقای عبداله هاشمی فرزند محمد اسماعیل کد نامزد 9187

1094 - خانم فاطمه سادات هاشمی فرزند سید محمد کد نامزد 9189

1095 - آقای حسین هاشمی فر فرزند مهدی مشهور به هاشمی کد نامزد 9196

1096 - آقای جعفر هاشمی پور فرزند محمد علی کد نامزد 9195

1097 - آقای مهدی هژبری فرزند حسین کد نامزد 9216

1098 - آقای صالح همتی فرزند ولی کد نامزد 9217

1099 - آقای مقداد همتی فرزند محمدحسین کد نامزد 9218

1100 - آقای رضا همتی سرخه فرزند محمد کد نامزد 9219

1101 - خانم طاهره همیز فرزند حسین کد نامزد 9242

1102 - آقای مرتضی یاراحمدی فرزند علی محمد مشهور به کیوان کد نامزد 9412

1103 - آقای اسکندر یارنسب فرزند سپهدار کد نامزد 9414

1104 - آقای حسن یاسری فرزند همت اله کد نامزد 9415

1105 - آقای شهریار یاسی فرزند هرمز کد نامزد 9416

1106 - آقای کیارش یزدان فر فرزند علی اکبر کد نامزد 9425

1107 - خانم فاطمه یزدان مقدم فرزند علی مشهور به زهره کد نامزد 9426

1108 - آقای رهام یزدان پناه فرزند خیرالله کد نامزد 9419

1109 - آقای مهدی یزدان پناه فرزند اصغر کد نامزد 9421

1110 - آقای فرهاد یزدان پناه بهابادی فرزند غلامحسین مشهور به حمید کد نامزد 9424

1111 - آقای علی اصغر یزدانی فرزند جعفر کد نامزد 9428

1112 - خانم راضیه یزدانی وفا فرزند اسماعیل کد نامزد 9451

1113 - خانم رویا یعقوبی فرزند محمد کد نامزد 9452

1114 - آقای غلامرضا یعقوبی فرزند علیرضا کد نامزد 9454

1115 - آقای امیرحسین یوسف دوست فرزند مرتضی کد نامزد 9458

1116 - آقای علی یوسف پور فرزند سلطانعلی مشهور به مهندس یوسف پور کد نامزد 9457

1117 - آقای حسن یوسفی فرزند یوسف کد نامزد 9461

1118 - آقای محمد یوسفی فرزند ناصر کد نامزد 9462

1119 - آقای محمدمهدی یوسفی فرزند حسین کد نامزد 9464

1120 - آقای ولی الله یوسفی فرزند راه خدا کد نامزد 9468

1121 - آقای محسن یوسفی قصابسرائی فرزند حسن کد نامزد 9471

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی 'زرتشتیان'

1-کوروش آذرگشاسبی فرزند رشید کد نامزد 1214

2- اسفندیار اختیاری کسنویه یزد فرزند بهمن مشهور به دکتر اختیاری کد نامزد 1215

3- بهشید برخوردار فرزند مهران کد نامزد 1216

4- پدرام سروش پور فرزند سروشیار کد نامزد 1217

5- پیمان کشاورزیان فرزند سیروس کد نامزد 1218

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی'کلیمیان'

1- همایون سامه یح نجف آبادی فرزند یعقوب کد نامزد 1214

2- سیامک مره صدق فرزند جهانگیر کلیمی کد نامزد 1216

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی 'آشوری و کلدانی'

1- لورنس آنویه تکیه فرزند پطروس کد نامزد 1214

2- یوناتن بت کلیا فرزند الیه کد نامزد 1215

3- رامون یوسفی چمکی فرزند سامسون کد نامزد 1217

* اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه اقلیت های دینی 'مسیحیان ارمنی شمال ایران'

1- آلبرت بغزیان فرزند طیوان کد نامزد 1214

2- کارن خانلری فرزند هرانت مشهور به خانلریان کد نامزد 1215

3- ایوت دانیال نخجوان فرزند تپه فرزند بیک زاده کد نامزد 1216

4- آندرانیک سیمونی فرزند طاطاوس کد نامزد 1218

5- آربی طهماسیان هادانی فرزند آرارات کد نامزد 1219

* اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه :

1- داود آهنگران فرزند یحیی کد نامزد 1214

2- سیدمعزالدین احمدی فرزند سیدفخرالدین کد نامزد 1217

3- محسن اکبری فرزند صفر کد نامزد 1219

4- محسن جعفرقلی فرزند حسن کد نامزد 1252

5- عسگر جلالیان فرزند ملک کد 1254

6- محسن جمالی مهر فرزند محمد کد نامزد 1256

7- محمدمحسن حاجی حیدری فرزند محمود کد نامزد 1258

8-منیرالسادات حسینی فرزند سیدکاظم کد نامزد 1259

9-حمیدرضا خلیلی فرزند محمد کد نامزد 1269

10- روح اله درویش فرزند نبی اله کد نامزد 1271

11- سیدمحمدباقر دریاباری فرزند سیدقاسم کدنامزد 1279

12- احمد دماوند نژاد فرد فرزند محمود کد نامزد 1274

13- احمد رستگار فرزند حمزه علی کد نامزد 1276

14- سیداحمد رسولی نژاد فرزند سیدابوالقاسم کد نامزد1278

15- محمد سراج فرزند احمد علی کد نامزد 1285

16- اسمعیل طاهری فرزند محمدحسین کد نامزد 1289

17- فاطمه عرب احمدی فرزند علی اصغر کد نامزد 1291

18 - اصغر عرب جوادی فرزند محمد کد نامزد 1292

19 - علیرضا فخاری فرزند محمدآقا کد نامزد 1295

20- سیدحمید قریشی فرزند سیدمحمد کد نامزد 1297

21-عزت الله محمد غفوری فرزند محمد کد نامزد 1416

22- حمیدرضا مشهدی عباسی فرزند حسین کد نامزد 1418

23- حبیب الله ملکوتی فر فرزند فیروز کد نامزد 1421

24- قاسم میرزایی نیکو فرزند اکبر کد نامزد 1425

25- بهزاد نوری نیری فرزند محمدشریف کد نامزد 1428

 

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید