رعد و برق در تهران | اتاق خبر
کد خبر: 331891
تاریخ انتشار: 22 فروردین 1395 - 14:34
سازمان هواشناسی کشور اعلام کرده امروز همچنان شرق کشور افزایش ابر و رگبار را تجربه می‌کند و از بعد از ظهر نیز سامانه بارشی جدیدی از غرب و شمال غرب به کشور وارد خواهد شد.

اتاق خبر: مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور ، ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و داده ﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎسی‪ ،‬اﻣﺮوز ﻣﻨﺎطقی از ﺷﻤﺎل ﺷﺮق‪ ،‬ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﺸﻮر‪ ،‬اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ‪ ،‬رﮔﺒﺎر ﺑﺎران ﮔﺎهی ﺑﺎ رﻋﺪوﺑﺮق و وزش ﺑﺎد رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

احد وظیفه افزود: ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از‬ ‫ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ورود ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرشی ﻓﻌﺎلی از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ‪ ،‬وزش ﺑﺎد‪ ،‬رﮔﺒﺎر و رﻋﺪوﺑﺮق ﺑﺮای اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب‪ ،‬ﻏﺮب و ﺑﺘﺪرﻳﺞ داﻣﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﻮبی اﻟﺒﺮز ﭘﻴﺶ‬ ‫بینی می ﺷﻮد.

به گفته وی روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن در ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮبی ﻛﺸﻮر و ﭘﺎره ای از ﻧﻘﺎط ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در روزﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد‪ .‬ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺷﺪت ﺑﺎرش در ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی‪ ،‬ﺷﺮق ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎلی، ‬ﺟﻨﻮب آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮقی و ﺟﻨﻮب آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮبی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬

سازمان هواشناسی کشور امروز هوای تهران را نیمه ابری در بعد از ظهر به تدریج بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرده و بیشترین و کمترین دمای هوای پایتخت ۲۲ و ۱۱ درجه سانتیگراد اعلام شده است.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید