اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭاه ﺁﻫﻦ در شهرستان ﺧﻮی ایجاد شود | اتاق خبر
کد خبر: 369700
تاریخ انتشار: 18 شهریور 1395 - 00:25
عضو شورای اسلامی شهر خوی گفت: ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻃﺮﺡ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ اﻗﺘﺼﺎﺩی و ﺻﻨﻌﺘﻲ شهرستان خوی، ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭاﻩ ﺁﻫﻦ در شهرستان ﺧﻮی ضروری است.

اتاق خبر: سید عزیز جعفرزاده چهراقی، با اشاره به ضرورت تاسیس اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭاﻩ ﺁﻫﻦ در شهرستان ﺧﻮی اظهار داشت: ﺑﺮای ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻃﺮﺡ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ اﻗﺘﺼﺎﺩی و ﺻﻨﻌﺘﻲ شهرستان خوی و آماده کردن زیر ساخت‌ها، ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭاﻩ ﺁﻫﻦ در شهرستان ﺧﻮی ضروری است.

وی افزود: طرح تاسیس ایستگاه راه آهن خوی به قدری ارزشمند است که ﭼﺸﻢ‌ﭘﻮﺷﻲ اﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ اﻗﺘﺼﺎﺩی ﺧﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺧﻮی ﻧﺒﺎﻳﺪ از  ﻧﻘﺶ ﭘﺮاﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺩاﺧﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮای ﺧﻄ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﻂﺎﺭ ﺧﻮی ﺑﻪ ﻭاﻥ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮﺩ .

عضو شورای اسلامی شهر خوی خاطرنشان کرد: اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ اﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ شهرستان خوی اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺰﻳﺖ‌ﻫﺎی ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩی ﺑﺮای ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻳﮋﻩ اﻗﺘﺼﺎﺩی ﺧﻮی بوده و ﻭﺭﻭﺩ ﺷﻮﺭای اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﺧﻮی ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ اﺣﺪاﺙ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭاﻩ ﺁﻫﻦ ﺧﻮی ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮﺟﻪ و ﻳﻚ اﻗﺪاﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ‌ای اﺳﺖ.

جعفرزاده چهراقی گفت: بیش‌ترین ﺑﺎﺭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‌ها ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺷﻮﺭاﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن‌هاست ﺑﺮای ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻮﺭای ﺷﻬر ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﻬﺮﺩاﺭی و ﺷﻮﺭای ﺷﻬر  اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ‌ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻬﺮﺩاﺭی ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭی  دوهزار و ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺣﺪﻭﺩ ۲۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﺭاﻫﺎ و ﺷﻬﺮﺩاﺭی ﻫﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ  ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ‌ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩاﺭﻧﺪ.

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید