افزايش 700هزار نفري بيكاري در آمار جديد؟ | اتاق خبر
کد خبر: 43220
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1392 - 13:00
تهران امروز- هر چند كارشناسان مختلف بارها نسبت به آمارهاي دولت دهم درخصوص آمار اشتغال و تعداد بيكاران تشكيك كرده‌بودند، مديران دولت دهم به صحت آمارهاي خود اذعان داشتند. اما به تازگي دو گزارش مختلف از سوي مركز آمار و وزارت كار دولت دهم درباره عملكرد اشتغالي اين دولت منتشر شده است كه نشان مي‌دهد آمار تعداد بيكاران با يكديگر تفاوت دارد. نكته جالب و حائز اهميت اينكه در گزارش اول كه توسط مركز آمار ارائه شد، تعداد بيكاران سال90 حدود 2.9ميليون نفر و در گزارش دوم كه توسط وزارت كار ارائه شد، تعداد بيكاران اين سال 3.5ميليون نفر اعلام شد، به عبارتي بين دو گزارش رسمي ارائه شده 700هزار اختلاف آماري وجود دارد. به گزارش مهر، به تازگي آماري از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتشر شد كه به بررسي وضعيت بيكاري استان‌هاي كشور بر پايه نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1390مركز آمار ايران تنظيم شده است. همچنين در گزارش اين وزارتخانه به تعداد كل بيكاران كشور اشاره شده است كه با گزارش اخير مركز آمار ايران تفاوت قابل‌توجهي دارد. به نظر مي‌رسد از نتايج آخرين سرشماري كشور در سال 90 از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين مركز آمار ايران برداشت‌هاي متفاوتي صورت گرفته است و اين موضوع متاسفانه به ابهام آلود بودن وضعيت بيكاري كشور در زمان فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم دامن مي‌زند. ادامه ابهامات آماري از عملكرد اشتغالي دولت‌هاي نهم و دهم به عبارتي تحليل‌هاي دو دستگاه وابسته به دولت‌هاي سابق كشور از بيكاري و اشتغال داراي فاصله قابل‌توجهي است و اين مسئله مي‌گويد اظهارات كارشناسان بازار كار و منتقدان عملكرد دولت در حوزه بازار كار با توجه به آمارهاي گوناگون موجود از سوي دستگاه‌هاي دولتي چندان هم بيراه نيست و اين مسائل ادعاهاي دولت‌هاي نهم و دهم در اشتغالزايي ميليوني را زير سوال مي‌برد. در حالي كه قرار بود مقامات دولت دهم در پاسخ به انتقادات و ابهامات فراوان مطرح شده از سوي كارشناسان درباره ادعاهاي عملكرد اشتغالزايي گزارش مبسوطي را از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه كنند كه نشد، مركز آمار ايران در هفته‌هاي گذشته اين كار را انجام داد، اما در اين آمارها نشان چنداني از عملكرد مثبت دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه اشتغالزايي و بازار كار مشاهده نشد. در روزهاي گذشته نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با انتشار آمار جداگانه‌اي از وضعيت استان‌ها در حوزه بازار كار و اشتغال، ابهامات جديدي را درباره اشتغالزايي 7 ميليوني دولت‌هاي سابق ايجاد كرد تا جايي‌كه اگر مبناي گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه را عملكرد اشتغالزايي دولت دهم در سال 90 قرار دهيم، بين آمار بيكاري مركز آمار و وزارت كار 682 هزار و 414نفر اختلاف وجود دارد. همچنين اگر مبناي محاسبه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را عملكرد سال 91 دولت دهم در اشتغالزايي تلقي كنيم، بين آمار ارائه شده از سوي مركز آمار ايران و اين وزارتخانه 615 هزار و 864 نفر اختلاف وجود دارد. در گزارش مركز آمار ايران تعداد بيكاران كشور در سال 90 به ميزان 2 ميليون و 877 هزار و 608 نفر و در گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اين تعداد 3 ميليون و 560 هزار و 22نفر اعلام شده است. با اين حال، اگر مبناي بررسي وزارت كار را سال 91 قرار دهيم در اين سال نيز تعداد بيكاران اعلام شده از سوي مركز آمار 2 ميليون و 944هزار و 158 نفر و در گزارش اين وزارتخانه 3 ميليون و 560 هزار و 22 نفر اعلام شده و همانگونه كه ذكر شد در اين بخش نيز بيش از 615 هزار نفر اختلاف آماري وجود دارد. به صورت كلي در گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجموع تعداد بيكاران زن كشور بر مبناي آخرين سرشماري كشور 863 هزار و 782 نفر و تعداد بيكاران مرد نيز 2 ميليون و 696 هزار و 240نفر اعلام شده است. طبق گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نرخ بيكاري كشور بر مبناي نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 1390 به ميزان 14.8درصد بوده كه اين نرخ در گزارش مركز آمار ايران براي سال 90 به ميزان 12.3درصد برآورد شده است. در آمار اين دو دستگاه دولتي 2.5 درصد اختلاف وجود دارد. با اين حال، اگر محاسبات وزارت كار از نتايج سرشماري سال 90 براي وضعيت بازار كار در سال گذشته باشد، نرخ بيكاري وزارت كار 14.8درصد و نرخ اعلام شده از سوي مركز آمار ايران نيز 12.2درصد است كه در اين حالت نيز 2.6درصد اختلاف آماري مشاهده مي‌شود.
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید