چگونگی تقسط اقساط معوق و بخشودگی جرائم | اتاق خبر
کد خبر: 58175
تاریخ انتشار: 25 فروردین 1393 - 13:01
اتاق نیوز - هیات امنای حساب ذخیره ارزی در آخرین ماه سال قبل باز هم به مساله بدهی‌های معوق مربوط به تسهیلات حساب ذخیره ارزی پرداخت و سعی کرد تا این مساله را با کمک بیشتر به بدهکاران حل‌وفصل کند. در حالی که استفاده‌کنندگان از تسهیلات ارزی این حساب به دلیل شوک شدید ارزی و جهش قیمت ارز در بازپرداخت‌های خود دچار مشکل شده‌اند، این مساله به چالشی میان بانک‌ها و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در یازدهم اسفند گذشته با پیشنهاد بانک مرکزی راهکاری در جلسه کمیسیون اقتصاد به تصویب رسید که چند روز بعد با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. برابر این تصویب‌نامه گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که اقساط معوق دارند، سه ماه فرصت دارند تا تا تقاضای تسویه این اقساط را به بانک عامل ارائه دهند و در صورت بازپرداخت اصل و سود، شامل بخشودگی جریمه شوند. این تصویب‌نامه هم‌چنین راهکارهای دیگری نیز برای بازپرداخت اقساط معوق دارد که به تفصیل در 9 بند و چهار تبصره آمده است. با این همه اگر فرد تسهیلات گیرنده که تقاضای امهال او مورد موافقت قرار گرفته باز هم در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد و دوباره اقساط معوق شود باید علاوه بر جرایم بخشوده شده جرایم جدیدی نیز بپردازد. متن کامل این تصویب‌نامه برای اطلاع فعالان اقتصادی و اعضای محترم اتاق تهران در زیر آمده است: هيئت امناي حـساب ذخيره ارزي در جـلسه 21/11/1392 كميسيون اقتصاد به پيشنهاد شماره 235292/92 مورخ 11/8/1392 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (85) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوري اسلامي ايـران ـ مصوب 1389ـ و در اجراي جزء (الف) بند (7) تصويب‌نامه شماره 118320/ت49515هـ مورخ 21/6/1392 تصويب كرد: 1ـ گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي كهش تا تاريخ ابلاغ اين مصوبه، اقساط معوق دارند، بدون تغيير نوع ارز و نرخ سود مربوط ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مي‌توانند تقاضاي خود را براي تسويه اقساط معوق تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به بانك عامل ارايه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت يادشده، از بخشودگي جريمه تأخير برخوردار شوند. تبصره1ـ در مواردي كه امكان بازپرداخت يكباره اقساط معوق براي بدهكاران ميسر نباشد، بانك عامل موظف است تا پنج ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسيد نشده مشتري را پس از كسر مدت اضافه شده از سوي مراجع ذي‌صلاح (هيئت امناي حساب ذخيره ارزي/هيأت وزيران) براي يكبار و به مدت دو برابر آخرين دوره بازپرداخت تعيين شده از سوي بانك عامل قبل از اعمال مفاد اين مصوبه، افزايش و تقسيط مجدد نمايد. در اين صورت بخشودگي جريمه تأخير منوط به تسويه به موقع تمامي اقساط خواهد بود. تبصره2ـ در مـواردي كه دوره بازپـرداخت اقساط طرحي با لحاظ مدتهاي اضافه شده از سوي مراجع ذي‌صلاح (هيأت امناي حساب ذخيره ارزي/ هيأت وزيران)، به دو برابر حداكثر زمان تعيين‌شده براي دوره مزبور افزايش يافته و كل اقساط يا بخشي از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره بازپرداخت آتي باشند، فقط در صورت تسويه كامل بدهي خود تا (5) ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، مشمول بخشودگي جريمه تأخير متعلقه خواهد شد. تبصره3ـ آن دسته از متقاضياني كه تاكنون از مفاد مصوبه شماره 176761/46075 مورخ 8/9/1390 و اصلاحيه بعدي آن و مصوبات موردي هيأت امناي حساب ذخيره ارزي استفاده نموده‌اند، مي‌توانند جهت استفاده از مزاياي اين مصوبه نسبت به ارايه درخواست به بانك عامل اقدام نمايند. در اين صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسيدنشده اينگونه تسهيلات گيرندگان پس از كسر مدت اضافه شده از سوي مراجع ذي‌صلاح به تناسب مدت بازپرداخت، به دو برابر افزايش خواهد يافت. تبصره4ـ آن دسته از تسهيلات گيرندگاني كه تا قبل از ابلاغ اين مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي اقدام نموده و صرفاً تمام يا بخشي از جرائم تأخير مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگي جرائم تأخير متعلقه پرداخت نشده خواهند شد. 2ـ تسهيلات گيرندگاني كه تسهيلات آنها در تاريخ ابلاغ اين مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نيز در صورت ارايه تقاضا به بانك عامل ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، مشمول بهره‌مندي از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه اركان اعتباري بانك عامل خواهند شد. 3ـ تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 1388 با عامليت بانك‌هاي ملت، صادرات، تجارت و رفاه كارگران كه به استناد تصميم‌نامه‌هاي شماره 150042/45251 مورخ 30/6/1389، شماره 150053/45251 مورخ 30/6/1389، شماره 150061/45251 مورخ 30/6/1389 و شماره 150075/45251 مورخ 30/6/1389 با بدهي دولت به بانك‌هاي مذكور تهاتر شده‌اند، مشمول استفاده از مزاياي دستورالعمل شماره 310632/91 مورخ 18/11/1391 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهند بود. 4ـ در صـورتي كه با اعمال ضوابط اين مصوبه، تسهيلات گيرنده مجدداً تأخير در تأديه اقساط داشته باشد از تاريخ سررسيد هر قسط سررسيد شده علاوه بر جرايم تعلق گرفته قبل از امهال، جريمه‌اي به ميزان دوازده درصد (12%) در سال علاوه بر سود دوره مربوط، محاسبه و دريافت مي‌گردد كه با توجه به الزام بانك‌هاي عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداكثر تا چهار روز بعد از سررسيد، كل جريمه دريافتي به بانك عامل تعلق مي‌گيرد. 5 ـ بانكهاي عامل موظفند فهرست امهال گيرندگان را پس از شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، براي ارايه به هيئت دولت، به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند. 6 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره (1) بند (1) نسبت به اجراي دقيق مصوبه شماره 12586/45505 مورخ 23/1/1390 اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هيأت دولت اعلام نمايد. 7ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه در خصوص آن دسته از تسهيلات گيرندگان كه به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط توسط بانك عامل به مراجع قضايي ارجاع گرديده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوي (در صورت استرداد دعوي از سوي بانك عامل) و پرداخت هزينه‌هاي دادرسي و حق‌الوكاله وكيل توسط متقاضي خواهد بود. 8 ـ استفاده از تسهيلات موضوع اين مصوبه در خصوص تسهيلات گيرندگاني كه به علت عدم پرداخت اقساط در سررسيد، پرونده مربوط از طريق مراجع قضايي يا ثبتي منجر به صدور اجراييه شده باشد، منوط به پرداخت هزينه‌هاي اجرايي و حق‌الوكاله و نيز ارائه وثيقه كافي و مناسب براي انعقاد قرارداد جديد با بانك عامل (جهت مختومه نمودن پرونده اجرايي) خواهد بود. 9ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول حسن اجراي اين مصوبه بوده و موظف است دستورالعمل اجرايي آن را ظرف يك هفته پس از ابلاغ به بانكهاي عامل ابلاغ نمايد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید