ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ 93 ابلاغ شد | اتاق خبر
کد خبر: 64817
تاریخ انتشار: 31 خرداد 1393 - 10:25
 
ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل 1393 از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. بر این اساس، صادرکنندگان می توانند مدارک و مستندات خود را برای شرکت در این فرآیند به سازمان توسعه تجارت ایران تحویل دهند.
خبرگزاری مهر- دولت هر ساله در 29 مهرماه تحت عنوان روز ملی صادرات، صادرکنندگان نمونه کشور را مورد تجلیل قرار می دهد و تلاش دارد تا با این معرفی، زمینه را برای رشد و رونق رقابت در عرصه صادرات غیرنفتی کشور فراهم کند. بر همین اساس در سال جاری نیز، ضوابط کلی شرکت صادرکنندگان در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه را ابلاغ کرده است. متن کامل ضوابط کلی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 93 به شرح زیر است: ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ: 1-1) ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻧﻤـﻮﻧﺶ) ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ http://nemoonesh.tpo.ir و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب (ﭼﺎرﭼﻮب 2، 1و3 ) 2 -1) اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر 3 -1) درﯾﺎﻓــﺖ و ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﻓــﺮم ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎی ﻋﻤــﻮﻣﯽ ارزﯾــﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨــﺎب ﺻــﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﺳــﺎل 1393 (ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻ) 4 -1) درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل 1393 ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ (ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻ، در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز) 5 -1) درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓـﺮم ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﺎل 1393 ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ (ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت) 6 -1) درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺸﮑﻞ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳـﺎل 1393 ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ http://unions.tpo.ir و ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧـﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺸﮑﻞ و اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ در ﺑﺨـﺶ «ارزﯾـﺎﺑﯽ و رﺗﺒـﻪ ﺑﻨـﺪی ﺗﺸﮑﻞ» (ﻣﺨﺘﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ) 7 -1) ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺻﻞ ﻓﺮمﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ (ﻣﻬـﺮ و اﻣﻀـﺎء ﺷـﺪه ) ﺑﻬﻤـﺮاه ﻣـﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻨﺪرج در ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮑﺘﻪ اول: دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺬور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺖ، ﻣﻌـﺪن و ﺗﺠـﺎرت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﮑﺘﻪ دوم: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘـﺮر دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. 2- ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ: 1 -2) ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠﻊ و ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺒﯽ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑـﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ. 2 -2) ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ و درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تاﺋﯿﺪ ﺟﺪاول ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. 3-2) ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺪارك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮگ ﺷﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد. 4 -2) ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی دارای ﻧﻘﺺ و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻄـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﺮﻋﻬـﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﻮی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 3- ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ/ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﻮر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ (ﭼﺎرﭼﻮب 2): 1 -3) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺻﺎدرات در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ (ﭼﺎرﭼﻮب 2) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐـﺎﻻ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺻـﺎدراﺗﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 2 -3) دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻗﻢ ارزش ﺻﺎدرات در ﺳﺎل 1392 آن ﺑﻨﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐـﺎﻻﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺻﺎدراﺗﯽ، از ﺣﺪاﻗﻞ ارزش ﺻﺎدرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻓﺮم ﭼﺎرﭼﻮب 2 در ﮔـﺮوه ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ اﺳـﺖ، ﻣﻌـﺬور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 3 -3) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ. 4 -3) در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺣﺬف ارزش ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻏﯿﺮ ﻫﻤﮕﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺮوهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازد. 5 -3) در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ (Hi-Tech) ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﺻـﺎدراﺗﯽ آﻧﻬـﺎ و ﮐﻠﯿـﻪ اﺟـﺰا آن دارای ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻ (Hi-Tech) ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﻗﻼﻣـﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺸﺘﯽ- ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ- ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ- ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 6-3 ) ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻫﯿﭻ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ/ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﮔـﺮوه «ﺳﺎﯾﺮ» ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﮑﺘﻪ : در ﺳﺎل 1393 از ﮔﺮوه «ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ» ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 4- ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه: 1 -4) ﻣﺒﻨﺎی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ روش دﯾﮕـﺮی در ﻓـﺮم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. 2 -4 ) در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ/ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ، ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن در زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻤﯿﺰی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﺘﯿﺎز ﻃﺒﻖ زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﺼـﻮب ﺗﻌـﺪاد ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ در ﮔﺮوه، ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﺘﯿﺎزات زﯾﺮﮔﺮوهﻫـﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. 3-4) اﻣﺘﯿﺎزات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻓـﺮم ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺟﻤـﻊ  ﻣﯽﮔﺮدد. 4 -4) اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف، ﺣﻔﻆ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻫﺮ ﺑﺎزار ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ارزش 100.000 دﻻر ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 5 -4) اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج، ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 55% ﮐـﻞ اﻣﺘﯿﺎزات و ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﮏ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 65% ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 6 -4) در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ/ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ 50 اﻣﺘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن اﻣﺘﯿﺎز واﺣـﺪ ﺧﺼﻮﺻـﯽ و دوﻟﺘﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ. 7 -4) ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل 1393، ﻣﯿﺰان ارزش اﻓﺰوده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 5- اﺧﺬ و اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ رﻗﻢ ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ از ﮔﻤﺮك ج.ا. اﯾﺮان (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻤﺎره 3): ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺮاﺧﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧـﺬ و اراﺋـﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾـﻪ رﻗـﻢ ارزش ﺻﺎدراﺗﯽ از ﮔﻤﺮك ج.ا. اﯾﺮان (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻤﺎره 3) اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 1 -5) ﻣﻼك ارزش ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ در ﺳﺎل 1392 ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ واﺻﻠﻪ از ﮔﻤﺮك ج. ا. اﯾـﺮان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣﺒﻨـﺎی ﺳـﺎل ﺗﺤﻘـﻖ ﺻﺎدرات ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻬﺮ ﺧﺮوج در ﻇﻬﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. 2 -5) ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ دارای ارزش ﻣﺸﺮوط ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. 3 -5) ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 1392 و ﺑـﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ دﻓﺘـﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. 4 -5) درﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺻﺎدرات از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﻨﺎدی، ﻣﺒﻨﺎی ارزش ﺻﺎدرات ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در آن ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ارزش ﺻﺪور ﮐﺎﻻ ﺑﻪ روش L/C ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ ﺻـﺎدراﺗﯽ و ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞL/C ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 6- در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮاﺧﻮان، ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ www.tpo.ir و ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮ ﻧـﻪ (ﻧﻤـﻮﻧﺶ ) ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﯽ http://nemoonesh.tpo.ir اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 7- ﺑﻪ روز ﺑﻮدن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮر و داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ رﻗﻢ ﮐﻒ ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻤﺎره 2 (ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ/ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ) ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﻓﺮاﺧـﻮان اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 8- ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﺎدراﺗﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺣﻀﻮر در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب، ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺳﺎل 1392 ﺑﻮده و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1392 اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﻓﺮم ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ) 9- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده 2 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ (ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 4522/ت 24152 ﻫــ ﻣـﻮرخ 1380/2/9 ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾـﻪ ﮐﺘﺒـﯽ ﮐﻪ در آن اداره ﺻﺎدرات ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ج.ا.اﯾﺮان ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ارزی و رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻌﻮق و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﺳـﺘﻤﻬﺎل ﺑـﺪﻫﯽ ﻫـﺎی ﻣﻌﻮق ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﺰد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﺧﺼﻮص ﮔﻤﺮك، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣـﻮر ﻣﺎﻟﯿـﺎﺗﯽ، ﺻـﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 10- ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ ط ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 94765/ت48171ك ﻣﻮرخ 91/5/14 ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻤـﺪت 5 و 3 ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ ﺑﻤﯿﺰان 10% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 11- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﺧﻼف واﻗﻊ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺳﺎل ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮوه ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺎده 15 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ (ﮐﺎرﮔﺮوه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.          
کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید