در نشست مجمع فعالان كسب وكار شريف عنوان شد:می خواهیم تفكری نوين وارد اتاق كنيم | اتاق خبر
کد خبر: 92988
تاریخ انتشار: 5 اسفند 1393 - 12:00
اتاق نیوز- جمعي از اعضاي مجمع فعالان كسب وكار شريف كه با عنوان روزگار نو در انتخابات هشــتمين دوره هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني حاضر خواهند شد، نياز اقتصاد كشــور به بنــگاه هاي اقتصــادي دانش بنيان و همتاسازي در بخش خاي مختلف اقتصادي را از جمله اهداف خود براي حضور در هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني اعلام كردند. اين گروه از فعالان اقتصــادي كه تلفيق دانش و تجربه را نياز امروز اقتصاد كشور مي دانند، در نشستي با اصحاب رسانه، عملكرد اتاق بازرگاني را مورد نقد قرارداده و به طور ويژه تركيب هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و موضع گيري ايشان در برابر حضور چهره هاي جوان را مورد انتقاد قرارداده و تاكيد كردند كه بايد به نســل هاي جوان اجازه حضور در عرصه هاي اقتصادي از جمله هيات نمايندگان اتاق بازرگاني داده شود. مرتضي هداوندي رئيس ستاد انتخابات ائتلاف روزگار نو در اين نشست با اشاره به اهميت انتخابات اتاق هاي بازرگاني به عنوان مهمترين تشــكل بخش خصوصي كشور گفت: در شرايطي كه اتاق هاي بازرگاني نسبت به حضور فعالان اقتصــادي جوان موضع گيري دارند، تعدادي از اعضاي مجمع فعالان كســب وكار شــريف براي حضور در هيات نماينــدگان اتاق هاي بازرگاني اعلام آمادگي كرده اند تا در قالب جرياني مســتقل در اين دوره از انتخابات حاضر خواهند شد. وي گفــت: انتظار داريم نمايندگاني از تمام بخش هاي مولد اقتصادي در اتاق حضور داشــته باشند، تا شرايط براي بهبود عملكرد و افزايش اثربخشي اتاق بازرگاني فراهم شوند. رئيس ستاد انتخابات ائتلاف روزنگار نو ادامه داد: ائتلاف روزگار نو با محوريت مجمع فعالان كسب وكار شريف شكل گرفت و در انتخابات اتاق اعلام موجوديت كرد. هداوندي با اشــاره به اينكه با ايجاد فرصت براي چهره هاي جديــد بايد به فكر همتاســازي در حوزه اقتصاد باشــيم، تصريــح كرد: ميانگين ســني اعضــاي هيات نمايندگان اتــاق بازرگاني با اندازه بالا اســت كه افراد داراي 40 تا 50 ســال را جــوان خوانده و مانع حضور ايشان در هيات نمايندگان مي شوند. در ادامه اين نشست محمد مهدي نايبي عضو ديگر اين گروه از اتاق بازرگاني ادوار مختلف انتقاد كرد و گفت: اتاق بازرگان آنطور كه بايد مدافع بخش خصوصي نبوده است. وي از دو معضل بزرگ كشــور به دولتي بودن و نفتي بودن اشــاره كرد و گفت: بخش خصوصي در كشــور كوچك نگاه داشته شده است و عمده صنعت متعلق به بخش دولتي يا شبه دولتي است. نايبي ادامه داد: سهم بخش خصوصي افزايش پيدا نكرده است كه جا دارد اتاق بازرگاني بيش از اين مدافع بخش خصوصي باشــد. بزرگ شــدن بخش خصوصي بهره وري را بالا مي برد. وي اظهــار داشــت: اجراي اصل 44 نيــاز به بازنگري دارد. دولتي كه هزينه خود را از محل ماليات بنگاه هاي اقتصادي تامين مي كند و متكي به درآمد غير از ماليات بر اســاس فروش مواد خام و نفت است طبيعتا مدافع بخش خصوصي نخواهد شد، چون احساس نياز با آن ندارد. وجود اهرم پول نفت در دولت هاي مختلف در دهه هاي گذشته سبب شده دولت براي حفظ رضايت كوتاه مدت مردم نرخ ارز را با فشــار درآمد نفتي ثابت نگــه دارد و علي رغم تورم 25 درصدي كشــاورزي و صنعت نابود و واردات تقويت شده است. نايبــي به بيماري هلندي اشــاره كــرد و گفت: نگاه دولت ها به رضايت كوتاه مدت مردم است در حالي كه مصلحت بلند مدت مردم وجود اشــتغال و توليد در كشــور است كه لازمه آن وارد نشدن پول نفت به اقتصاد كشور است. مهــدي ناظميان عضــو ديگر گــروه روزگار نو و از فعالان حوزه ICT از مجال حضور در اتاق بازرگاني گفت: اتاق بايد از سنت گرايي فاصله بگيرد تا بتواند با روح تازه و فارغ از سياست زدگي و غير اقتصادي بودن عمل كند. به گزارش اتاق نیوز وي اظهار داشــت: حركت جديدي را شروع كرده ايم تا شايد بتوانيم تفكر نويني را وارد اتاق كنيم. شناسايي و حمايت از بخش هاي توليدي و اقتصادي كشــور از معضلات كشور است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. سيد محمد هاشمي به عنوان عضو ديگري از اين گروه از فعاليت شــركت هاي بزرگ مبتني بر سرمايه در اتاق گفت: در اتاق جايي براي شركت هاي كوچك ومتوسط نيســت و بيــش از 90 درصد شــركت هــاي كوچك ومتوسط از لحاظ تعداد جزو شركت هاي دانش بنيان محسوب مي شوند كه بايد مورد حمايت واقع شوند. همچنين علي نيازي از ديگر اعضاي مجمع فعالان كسب وكار شريف از تقويت نقش نمايندگي بخش خصوصي گفت: پارلمان بخش خصوصي آنطور كه شايسته اتاق است به وظايف خود عمل نكرده است. نيــازي ادامه داد: ســاز و كاري براي تعامــل و ارتباط ارگانيك با بازرگانــان، صنعتگران، فعالين حوزه معدن و كشاورزي وجود نداشــته است كه بايد در لايه اول؛ اصناف و تشكل هل و در لايه دوم؛ بدنه اتاق هماهنگي ايجاد شود، صداها و مشكلات شنيده شود و در راستاي رفع موانع توليد وبهبود فضاي كسب و كار با حاكميت تعامل فعال و سازنده ايجاد شود و همچنين منافع گروه و شخصي دنبال نشود. در ادامه حامد شــهميرزادي به تجارت بين الملل اشاره كرد و گفت: تجارت فعلي كشــور يك تجارت كالا از نوع واردات اســت. عرصه بين الملل اين نيست كه در كشــور ما لحاظ مي شود، متاسفانه برنامه و زيرساخت هاي لازم براي مواجه شــدن با تجــارت بين الملل در كشور وجود ندارد. شــهميرزادي در ادامــه گفت: همه چشــم ها بدنبال گشــايش روابط بين الملل اســت. تمركــز ما در اين است كه گشايشــي در روابط بين الملل ايجاد شود، واردات تنهــا درهــا را مي گشــايد و خاصيتي براي مملكت ندارد. منبع: جهان اقتصاد
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید