اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 11 Dec 18 11:35:21 +0330fa تداوم صدرنشینی سایپا در لیگ برتر شطرنج http://www.otaghnews.com/news/381331/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%AC Fri, 18 Nov 16 17:30:22 +0330 تداوم صدرنشینی سایپا در لیگ برتر شطرنج
هفته سوم مسابقات لیگ برتر شطرنج با تثبیت صدرنشینی تیم سایپا به پایان رسید.

]]>