اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:26:48 +0330fa برآورد اولیه خسارت سیل 37 هزار میلیارد است http://www.otaghnews.com/news/425767/%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%84-37-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 18 Apr 19 18:53:02 +0430 برآورد اولیه خسارت سیل 37 هزار میلیارد است
روستای سیلزده لرستان درگیر مشکلات و مسائلی از جمله خاموشی و تخریب راهها هستند با وجود آنکه خیلی از مشکلات برطرف شده آب و غذای کافی به مردم این منطقه رسیده و در اختیارشان هست اما هنوز مشکلات عمرانی دارند.

]]>
پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در تولید، فرار رو به‌ جلو http://www.otaghnews.com/news/410411/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88 Fri, 11 May 18 17:21:04 +0430 پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در تولید، فرار رو به‌ جلو
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی گفت: پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در حوزه تولید، فرار روبه‌جلو است.

]]>
نوسازی ناوگان ریلی با استاندارد روز یک ضرورت است http://www.otaghnews.com/news/393001/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 08 May 17 14:50:05 +0430 نوسازی ناوگان ریلی با استاندارد روز یک ضرورت است
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سهم ناوگان ریلی در جابجایی مسافر و بار افزایش یابد.

]]>
ارتباط افزایش اسیداوریک خون با احتمال ابتلا به نقرس http://www.otaghnews.com/news/381345/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B3 Sat, 19 Nov 16 09:30:10 +0330 ارتباط افزایش اسیداوریک خون با احتمال ابتلا به نقرس
یک فوق تخصص غدد و متابولیسم گفت: افزایش اسیداوریک خون احتمال ابتلا به نقرس را افزایش می‌دهد.

]]>