اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 17 Nov 18 15:17:04 +0330fa دو رویکرد متفاوت به لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال روستائیان http://www.otaghnews.com/news/381783/%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DB%B1.%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86 Tue, 22 Nov 16 21:55:05 +0330 دو رویکرد متفاوت به لایحه ۱.۵ میلیارد دلاری اشتغال روستائیان
در حالی که نمایندگان موافق از استقبال مجلس از لایحه اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال مناطق محروم سخن می گویند، نمایندگان مخالف معقتدند نقدینگی مشکل اشتغال نیست.

]]>