اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Mar 19 11:47:40 +0330fa طرح احتمالی شاسی‌بلندهای آتی بنز می‌باخ http://www.otaghnews.com/news/382018/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE Thu, 24 Nov 16 04:07:06 +0330 طرح احتمالی شاسی‌بلندهای آتی بنز می‌باخ
تقریبا پس از دو سال از عنوان پیشنهاد ساخت یک SUV می‌باخ، طرح این اتومبیل همچنان روی میز وجود دارد.

]]>