اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 19 Apr 18 19:54:44 +0430fa افزایش قیمت طلای جهانی ادامه یافت http://www.otaghnews.com/news/385958/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Wed, 28 Dec 16 12:36:09 +0330 افزایش قیمت طلای جهانی ادامه یافت
طلای جهانی در معاملات سبک چهارشنبه، تحت تاثیر ضعف اندک دلار برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت.

]]>