اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 10 Dec 18 23:42:35 +0330fa قیمت ارز ارزان و غیر واقعی است http://www.otaghnews.com/news/391541/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 09 Apr 17 13:17:02 +0430 قیمت ارز ارزان و غیر واقعی است
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: دولت برای حمایت از صنایع مختلف و تولید رقابتی باید مشوق های مختلفی به تولیدکنندگان بدهد و در اقدامی مهم باید قیمت ارز را واقعی کند.

]]>
گشایش ال سی با پرداخت نقدی دردی از واردات دارو دوا نمی‌کند http://www.otaghnews.com/news/386159/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 01 Jan 17 21:31:18 +0330 گشایش ال سی با پرداخت نقدی دردی از واردات دارو دوا نمی‌کند
عضو اتحادیه واردکنندگان دارو درباره دستورالعمل جدید ارزی برای واردکنندگان به منظور گشایش ال سی با دلار ۳۶۰۰ تومانی اظهار کرد: اگر امکان گشایش ال سی با پرداخت دراز مدت فراهم شود، اقدام بسیار مثبتی صورت گرفته است.

]]>