اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 15 Oct 18 18:21:27 +0330fa ۱۹ میلیون ساکن بافت‌های ناکارآمد شهری باید ساماندهی شوند http://www.otaghnews.com/news/387616/%DB%B1%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Mon, 30 Jan 17 18:49:02 +0330 ۱۹ میلیون ساکن بافت‌های ناکارآمد شهری باید ساماندهی شوند
معاون اول رئیس جمهور گفت: وزارت راه و شهرسازی ۲۷۰ محله با چنین شرایطی را شناسایی کرده و با رویکرد بازآفرینی برای ایجاد شرایط مطلوب در این مناطق برنامه دارد.

]]>