اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Sep 18 13:46:48 +0330fa منع ورود ایرانیان به آمریکا بر تجارت خارجی ایران بی اثر است http://www.otaghnews.com/news/387617/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 30 Jan 17 19:05:02 +0330 منع ورود ایرانیان به آمریکا بر تجارت خارجی ایران بی اثر است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر منع ورود شهروندان برخی کشورها از جمله ایرانیان به خاک آمریکا بر تجارت خارجی، گفت: این محدودیت، مربوط به عبور و مرور می شود و در مبادلات تجاری ایران کمترین تاثیر را دارد.

]]>