اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 22 Jun 18 04:20:17 +0430fa دولت در راستای کاهش آلودگی هوا حرکت می‌کند http://www.otaghnews.com/news/387777/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Thu, 02 Feb 17 17:41:01 +0330 دولت در راستای کاهش آلودگی هوا حرکت می‌کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اجرایی شدن طرح نوسازی کامیون‌های فرسوده به دولت در راستای کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند.

]]>