اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Mar 19 10:56:00 +0330fa ضعف دیپلماسی، وزنه‌ای بر پای صادرات گاز http://www.otaghnews.com/news/412031/%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2 Sat, 16 Jun 18 14:03:05 +0430 ضعف دیپلماسی، وزنه‌ای بر پای صادرات گاز
تلاش هند برای واردات گاز ایران از طریق دریا به بهانه عبور این خط لوله از خاک پاکستان، در کنار توافق با ترکمنستان برای واردات گاز از مسیر پاکستان، نشان از سیاسی بودن این تصمیم دارد.

]]>
سرنوشت مبهم بازار گاز شرق آسیا http://www.otaghnews.com/news/405811/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Fri, 02 Feb 18 13:01:30 +0330 سرنوشت مبهم بازار گاز شرق آسیا
یک کارشناس انرژی گفت:عربستان به عنوان مهره اجرایی سیاست های آمریکا در خاورمیانه با سرمایه گذاری در خط لوله تاپی قصد دارد وارد بازار منافع ملی ایران شده و آن را تصاحب کند.

]]>
خط لوله «تاپی» اقتصادی نیست http://www.otaghnews.com/news/387914/%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Feb 17 10:08:02 +0330 خط لوله «تاپی» اقتصادی نیست
معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با افغانستان برای صادرات گاز، اعلام کرد: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ساخت و اجرای خط لوله گاز «تاپی» اقتصادی نیست.

]]>