اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Mar 18 00:04:21 +0330fa سرنوشت مبهم بازار گاز شرق آسیا http://www.otaghnews.com/news/405811/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7 Fri, 02 Feb 18 13:01:30 +0330 سرنوشت مبهم بازار گاز شرق آسیا
یک کارشناس انرژی گفت:عربستان به عنوان مهره اجرایی سیاست های آمریکا در خاورمیانه با سرمایه گذاری در خط لوله تاپی قصد دارد وارد بازار منافع ملی ایران شده و آن را تصاحب کند.

]]>
خط لوله «تاپی» اقتصادی نیست http://www.otaghnews.com/news/387914/%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%C2%AB%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C%C2%BB-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sun, 05 Feb 17 10:08:02 +0330 خط لوله «تاپی» اقتصادی نیست
معاون وزیر نفت با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با افغانستان برای صادرات گاز، اعلام کرد: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که ساخت و اجرای خط لوله گاز «تاپی» اقتصادی نیست.

]]>