اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 12 Dec 18 20:17:52 +0330fa ۱.۵ میلیارد برای توسعه مناطق روستایی و عشایری توزیع می‌شود http://www.otaghnews.com/news/388140/%DB%B1.%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 09 Feb 17 13:03:01 +0330 ۱.۵ میلیارد برای توسعه مناطق روستایی و عشایری توزیع می‌شود
رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: ۱.۵ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه مناطق روستایی و عشایری توزیع می‌شود.

]]>