اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:18:20 +0330fa ثروتمندان آمریکا کجا زندگی می‌کنند؟ http://www.otaghnews.com/news/425508/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Fri, 12 Apr 19 22:44:02 +0430 ثروتمندان آمریکا کجا زندگی می‌کنند؟
در پنج ایالت آمریکا، پنج درصد ثروتمندان درآمدی بالای ۲۵۰هزار دلار در سال دارند.

]]>