اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 16:52:08 +0330fa چرا شهرهای ایران در مقابل بحران سیل آسیب پذیرند ؟ http://www.otaghnews.com/news/426153/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%9F Sat, 27 Apr 19 09:40:35 +0430 چرا شهرهای ایران در مقابل بحران سیل آسیب پذیرند ؟
از دیدگاه زمین‌شناسی و جغرافیایی ایران دارای شرایط و محیطی بسیار پویا و متنوع است.

]]>