اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:34:26 +0330fa ریاست اتاق بازرگانی باید بر هر چهار حوزه حمل و نقل اشراف داشته باشد http://www.otaghnews.com/news/426501/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sat, 04 May 19 14:51:47 +0430 ریاست اتاق بازرگانی باید بر هر چهار حوزه حمل و نقل اشراف داشته باشد
علی ریگی میرجاوه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان گفت: ریاست اتاق بازرگانی باید بر هر چهار حوزه حمل و نقل اشراف داشته باشد تا دیگر شاهد حوادث رخ داد طی سال های اخیر نباشیم، تبعات این حوادث در بخش حمل و نقل جاده ای که با اعتصابات رانندگان رقم خورد ه

]]>