اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:34:28 +0330fa به فروپاشی جامعه معتقد نیستم http://www.otaghnews.com/news/426586/%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 Mon, 06 May 19 10:16:53 +0430 به فروپاشی جامعه معتقد نیستم
قدم باد بهار، اینبار، نه شادی و ترنم که با خود رنج به همراه آورد. سیلاب اخیر، نوروز را با تصاویر و خاطره‌های بد گره زد.کام مردم ایران از ویرانی‌های سیل تلخ است.

]]>