اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 11 Apr 21 05:26:37 +0430fa آرامش بازار با شفافیت اقتصادی حفظ می‌شود http://www.otaghnews.com/news/438421/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Thu, 13 Feb 20 10:14:42 +0330 آرامش بازار با شفافیت اقتصادی حفظ می‌شود
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است با وجود کنترل نسبی قیمت کالاها در بازار، برای رسیدن به آرامش قطعی باید شفافیت در اقتصاد افزایش یابد.

]]>