اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 02 Jul 22 09:12:22 +0430fa ایجاد ۱۱۴ روستای بدون بیکار http://www.otaghnews.com/news/439269/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B1%DB%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1 Wed, 04 Mar 20 12:40:02 +0330 ایجاد ۱۱۴ روستای بدون بیکار
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از ایجاد ۱۱۴ روستای بدون بیکار در کشور خبر داد و گفت: با اجرای طرح روستای بدون بیکار، شاهد شکل‌گیری روستاهایی با نرخ بیکاری صفر درصد خواهیم بود.

]]>