اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 02 Jul 22 10:59:03 +0430fa در شرایط اضطراری هستیم! http://www.otaghnews.com/news/440342/%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85%21 Sat, 28 Mar 20 18:31:03 +0430 در شرایط اضطراری هستیم!
رییس کنگره آمریکا وضعیت نظام درمانی و اقتصادی کشورش را اضطراری توصیف کرد.

]]>