اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 02 Jul 22 09:01:00 +0430fa لابی علیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی http://www.otaghnews.com/news/445536/%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C Tue, 14 Jul 20 14:23:02 +0430 لابی علیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
برخی از مسئولان فعلی و سابق در حال رایزنی با مجمع تشخیص هستند تا این نهاد را ترغیب کنند تبدیل منطقه متبوع‌شان به منطقه آزاد یا ویژه را تایید کنند.

]]>