اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 11 Apr 21 06:27:56 +0430fa ایجاد کریدور ایران - روسیه - اروپا در دستور کار قرار گرفت http://www.otaghnews.com/news/446077/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86---%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87---%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 01 Aug 20 15:22:40 +0430 ایجاد کریدور ایران - روسیه - اروپا در دستور کار قرار گرفت
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر رویکرد توسعه همکاری‌های استراتژیک با روسیه گفت: ایجاد کریدور ایران ــ روسیه ــ اروپا در دستور کار قرار گرفت.

]]>