اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 11 Apr 21 04:58:22 +0430fa تحریم 18 بانک ایرانی اقدامی جنایت کارانه و ضد بشری http://www.otaghnews.com/news/447092/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-18-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C Fri, 09 Oct 20 20:44:51 +0330 تحریم 18 بانک ایرانی اقدامی جنایت کارانه و ضد بشری
سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه تاکید کرد : تحریم جدید ۱۸ بانک ایرانی که عمدتاً برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی با برخی شرکت‌های خارجی در عرصه جهان و با مجوز خزانه داری آمریکا داد و ستد داشته اند چیزی نیست جز اقدامی "جنایت کارانه" و "ضد بشری".

]]>