اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 02 Jul 22 10:31:52 +0430fa با تعطیلی بانک‌ها، وضعیت پرداخت حقوق کارمندان به چه صورت خواهد بود؟ http://www.otaghnews.com/news/449125/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 20 Jul 21 09:27:39 +0430 با تعطیلی بانک‌ها، وضعیت پرداخت حقوق کارمندان به چه صورت خواهد بود؟
تعطیلی بانک‌ها از ۲۹ تیرماه تا سوم مرداد با پایان ماه جاری و ابتدای ماه آینده همزمان شده است، یعنی زمانی که حقوق کارکنان دولت پرداخت می شود.

]]>