اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 02 Jul 22 10:31:44 +0430fa کابینه رئیسی از پس چالش‌های اقتصاد و آب بر می‌آيد؟ http://www.otaghnews.com/news/449440/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%8A%D8%AF%D8%9F Sat, 14 Aug 21 17:59:34 +0430 کابینه رئیسی از پس چالش‌های اقتصاد و آب بر می‌آيد؟
 کابینه ابراهیم رئیسی در حالی معرفی شده که برخی از وزرای دولت احمدی‌نژاد به عنوان وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های دیگر معرفی شده‌اند.

]]>