اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Jul 24 23:09:27 +0430fa شناسایی ۴۸ هزار تبعه شاغل غیرمجاز http://www.otaghnews.com/news/435496/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2 Sat, 23 Nov 19 22:41:04 +0330 شناسایی ۴۸ هزار تبعه شاغل غیرمجاز
آمار وضعیت اشتغال اتباع بیگانه در کشور نشان می دهد سال گذشته بیش از ۴۸ هزار تبعه شاغل غیرمجاز در کشور شناسایی و در همین ارتباط، حدود ۹ هزار کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

]]>
جلوی ورود بی‌رویه اتباع بیگانه را بگیرید http://www.otaghnews.com/news/410620/%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF Wed, 16 May 18 08:44:36 +0430 جلوی ورود بی‌رویه اتباع بیگانه را بگیرید
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی می‌گوید در شرایطی که کشور با نیروهای جوان بیکار زیادی مواجه است، آمار بالای اتباع بیگانه و ورود بی‌رویه آن‌ها به کشور به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

]]>
اداره کارواش‌ها هم به دست اتباع بیگانه افتاد! http://www.otaghnews.com/news/410534/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%21 Mon, 14 May 18 09:48:06 +0430 اداره کارواش‌ها هم به دست اتباع بیگانه افتاد!
یک مقام مسئول کارگری تاکید دارد که صدور بخشنامه و دستورالعمل مانع اشتغال اتباع بیگانه نمی‌شود. او می‌گوید اگر ورود مهاجرین و اتباع بیگانه به طور جدی ساماندهی نشود، زمانی می‌رسد که اتباع بیگانه به کارفرمای نیروهای کار ایرانی تبدیل خواهند شد.

]]>
اتباع بیگانه در ایران مشغول پرورش شترمرغ! http://www.otaghnews.com/news/410482/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%BA%21 Sun, 13 May 18 08:58:27 +0430 اتباع بیگانه در ایران مشغول پرورش شترمرغ!
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است حضور اتباع بیگانه در ایران در شرایطی که مالیات نمی‌دهند و دانش و تکنولوژی هم وارد نمی‌کنند، باید محدود شود.

]]>
مجوز فعالیت سرمایه گذاران خارجی۳ساله شد http://www.otaghnews.com/news/410374/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%DB%B3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B4%D8%AF Thu, 10 May 18 20:46:03 +0430 مجوز فعالیت سرمایه گذاران خارجی۳ساله شد
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به تعرفه های جدید صدور مجوز اشتغال اتباع بیگانه در کشور از افزایش دوره اعتبار پروانه فعالیت سرمایه گذاران خارجی به سه سال خبرداد.

]]>
اشتغال غیرمجاز ۳۵۰هزار تبعه خارجی http://www.otaghnews.com/news/410126/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B5%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Sat, 05 May 18 10:15:10 +0430 اشتغال غیرمجاز ۳۵۰هزار تبعه خارجی
۳۵۰ هزار تبعه خارجی در ایران بدون مجوز مشغول به کار هستند؛ در عین حال گفته می شود در هر ۲۴ ساعت حدود ۴۰۰۰ هزار نفر از مرزهای کشور به صورت غیر مجاز ورود و خروج می کنند.

]]>
آغاز صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان و عراق http://www.otaghnews.com/news/403038/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 04 Dec 17 17:51:02 +0330 آغاز صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان و عراق
مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به صدور پروانه کار برای اتباع افغانستان و عراق گفت:هزینه تمدید پروانه کار به مدت یکسال ۲۵۸ هزار و۷۰۰تومان و صدور پروانه کار۳۶۰ هزار تومان است.

]]>
اتباع غیرمجاز به دولت مالیات نمی‌دهند http://www.otaghnews.com/news/400733/%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF Sun, 15 Oct 17 10:42:04 +0330 اتباع غیرمجاز به دولت مالیات نمی‌دهند
یک کارشناس حوزه کار می‌گوید در حالی که سازمانهای بین‌المللی برای هر پناهجو یک دلار به ایران پرداخت می‌کنند، دولت چهار دلار برای هر پناهجو خرج می‌کند.

]]>
آغاز طرح سرشماری اتباع غیرمجاز در تهران http://www.otaghnews.com/news/398433/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 26 Aug 17 19:19:04 +0430 آغاز طرح سرشماری اتباع غیرمجاز در تهران
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استان تهران از آغاز طرح سرشماری اتباع غیر مجاز از ۱۷ مرداد خبرداد و گفت: این طرح تا ۶ شهریور ماه ادامه دارد.

]]>
تعرفه‌های جدید صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی تعیین شد http://www.otaghnews.com/news/393486/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Wed, 17 May 17 21:51:02 +0430 تعرفه‌های جدید صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی تعیین شد
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفت: تعرفه صدور پروانه کار اتباع خارجی، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال و تعرفه تمدید پروانه آنها هم، ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار ریال تعیین شد.

]]>
صدور مجوز کار خارجی‌ها ۳ برابر شد http://www.otaghnews.com/news/175399/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 24 Nov 15 10:56:00 +0330

]]>
وزیر کشور: روزانه دو هزار نفر از اتباع بیگانه از کشور طرد می شوند http://www.otaghnews.com/news/129538/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%3A-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Wed, 12 Aug 15 17:37:05 +0430 وزیر کشور: روزانه دو هزار نفر از اتباع بیگانه از کشور طرد می شوند
اتاق نیوز - وزیر کشور با اشاره به طرد دو هزار نفر از اتباع غیرمجاز به صورت روزانه از کشور، گفت: تصمیمات را به گونه ای هدایت می کنیم که انگیزه لازم برای حضور مجاز اتباع

]]>