اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 24 Apr 19 00:41:04 +0430fa تبعات بحران اقتصادی چین بر ایران http://www.otaghnews.com/news/134530/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sat, 29 Aug 15 13:26:40 +0430 تبعات بحران اقتصادی چین بر ایران
اتاق‌نیوز­ - وقتی بیش از یک چهارم تجارت خارجی ایران با یک کشور انجام می‌شود و حالا همان کشور دچار بحران اقتصادی است‏، اولین سوالی که در اذهان ایجاد می‌شود، چگونگی ت...

]]>