اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:02:06 +0330fa دسترسی به حسابها از گذشته وجود داشت http://www.otaghnews.com/news/139477/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sat, 12 Sep 15 11:11:41 +0430 دسترسی به حسابها از گذشته وجود داشت
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجوز دسترسی به حساب‌های بانکی مودیان به شکل موردی و محدود از سال ۶۶ و به تجویز ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای امور مالیاتی وجو

]]>