اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 05:06:18 +0330fa سیاست های ارزی غلط سفره فساد را پهن می کند http://www.otaghnews.com/news/416904/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 02 Oct 18 16:20:04 +0330 سیاست های ارزی غلط سفره فساد را پهن می کند
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می گوید: فساد ذاتا در اقتصاد وجود ندارد بلکه بکارگیری سیاست های ارزی غلط سفره فساد را در اقتصاد پهن می کند.

]]>
با اجرای دقیق سیاست‌های جدید ارزی بازار تا حد زیادی کنترل می‌شود http://www.otaghnews.com/news/414305/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 07 Aug 18 10:29:04 +0430 با اجرای دقیق سیاست‌های جدید ارزی بازار تا حد زیادی کنترل می‌شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در صورت اجرای دقیق سیاست‌های جدید ارزی دولت، امکان کنترل بازار ارز تا حد زیادی وجود خواهد داشت.

]]>
گردشگران خارجی تمایل ندارند بانک بروند http://www.otaghnews.com/news/411707/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF Fri, 08 Jun 18 13:35:04 +0430 گردشگران خارجی تمایل ندارند بانک بروند
رییس هیات مدیره جامعه راهنمایان گردشگری ایران گفت: مساله گردشگر خارجی، خروج پول از ایران نیست که برای تبدیل آن در کشور دچار محدودیت و ممانعت شده‌اند.

]]>
سیاست های ارزی آرامش را به اقتصاد کشور باز گرداند http://www.otaghnews.com/news/410313/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 09 May 18 11:57:03 +0430 سیاست های ارزی آرامش را به اقتصاد کشور باز گرداند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملکرد ترتیبات جدید ارزی در مدت کمتر از یک ماه کاملا رضایت بخش است.

]]>
موفقیت سیاست های ارزی دولت، نیازمند حمایت کل حاکمیت است http://www.otaghnews.com/news/409441/-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 20 Apr 18 13:12:11 +0430  موفقیت سیاست های ارزی دولت، نیازمند حمایت کل حاکمیت است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اگر همه قوا و حاکمیت از سیاست های ارزی دولت حمایت کنند، قوه مجریه می تواند در اجرای این سیاست ها موفق باشد و نتایجی مثبت برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.

]]>
ماجرای هزار بار گزیده شدن از سوراخ ارز http://www.otaghnews.com/news/406777/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2 Thu, 22 Feb 18 14:06:02 +0330 ماجرای هزار بار گزیده شدن از سوراخ ارز
دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی در یادداشتی درباره سیاستهای ارزی و طرح چند پرسش به بررسی ریشه‌های بحران ارزی در ایران پرداخته است.

]]>
دولت با اعلام سیاست هایش به انتظارها پایان دهد http://www.otaghnews.com/news/139954/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 13 Sep 15 14:36:11 +0430 دولت با اعلام سیاست هایش به انتظارها پایان دهد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت باید با اعلام سیاست های ارزی، اطلاع رسانی در مورد نحوه استفاده از منابع آزاد شده ایران و تحقق آثار لغو تحریم ها در میان مدت و ب...

]]>