اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:07:14 +0330fa حضور «راشومون» در خانه هنرمندان ایران http://www.otaghnews.com/news/140230/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 13 Sep 15 21:39:04 +0430 حضور «راشومون» در خانه هنرمندان ایران
فیلم «راشومون» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. ...

]]>