اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:37:02 +0330fa شدت تخریب اراضی کشاورزی با عزم ملی بسیار کاهش یافته است http://www.otaghnews.com/news/170699/%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 16 Nov 15 15:42:00 +0330 شدت تخریب اراضی کشاورزی با عزم ملی بسیار کاهش یافته است
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه با رهنمودهای مقام معظم رهبری، حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و عزم ملی شدت تخریب اراضی کشاورزی بسیار کاهش یافته ...

]]>
روزانه 120 مورد تخریب و تغییر کاربری در گلستان گزارش می شود http://www.otaghnews.com/news/141064/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-120-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 15 Sep 15 13:22:35 +0430 روزانه 120 مورد تخریب و تغییر کاربری در گلستان گزارش می شود
رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: به طور میانگین روزانه 120 مورد تخریب یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان به سامانه ارتباطی 131 (ارتباطات مردمی حفاظت از اراض

]]>