اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:10:02 +0330fa جرم؛ مخفی کردن پسماندهای ویژه http://www.otaghnews.com/news/351272/%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%9B-%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 Tue, 14 Jun 16 20:46:02 +0430 جرم؛ مخفی کردن پسماندهای ویژه
مدیرکل محیط زیست شهر تهران اعلام کرد: هر سازمان یا نهاد یا واحدی که در کشور پسماند ویژه تولید می‌کند، تکالیفی دارد که بر اساس قانون باید به آنها عمل کند.

]]>
پسماند ویژه؛ مدیریت ویژه http://www.otaghnews.com/news/350438/%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%D8%9B-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87 Sun, 12 Jun 16 08:16:02 +0430 پسماند ویژه؛ مدیریت ویژه
مدیرکل محیط زیست شهر تهران اعلام کرد که هر سازمان یا نهاد یا واحدی که در کشور پسماند ویژه تولید می کند تکالیفی دارد که بر اساس قانون باید به آنها عمل کند.

]]>
پایش ریزگردها در 35 نقطه تهران http://www.otaghnews.com/news/141193/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-35-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 15 Sep 15 15:29:45 +0430 پایش ریزگردها در 35 نقطه تهران
رئیس اداره محیط زیست شهر تهران از پیگیری‌های صورت گرفته در 35 نقطه از پایتخت برای سنجش و اندازه‌گیری ریزگردها و کنترل آلودگی هوای پایتخت خبر داد. ...

]]>