اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:24:56 +0330fa توضیحات وزیر ارتباطات درباره رفع فیلتر فیسبوک http://www.otaghnews.com/news/141292/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9 Wed, 16 Sep 15 10:22:16 +0430 اتاق نیوز - وزیر ارتباطات تاکید کرد: فیلترینگ شبکه‌هایی مانند فیسبوک و توئیتر قبل از دولت یازدهم صورت گرفته و اکنون در این زمینه برخی نمایندگان دولت به طور شفاهی صحب

]]>