اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:03:46 +0330fa شیوه ی آسان دسترسی به همه ی تنظیمات ویندوز http://www.otaghnews.com/news/141391/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2 Wed, 16 Sep 15 13:28:42 +0430 شیوه ی آسان دسترسی به همه ی تنظیمات ویندوز
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}...

]]>