اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:56:27 +0330fa اجرای درست قانون راه رسیدن به توسعه صنعتی http://www.otaghnews.com/news/141478/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C Wed, 16 Sep 15 12:05:08 +0430 اجرای درست قانون راه رسیدن به توسعه صنعتی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوان ایران با بیان اینکه ایران توانایی تبدیل شدن به یکی از قطب های صنعتی جهان را مشروط به اصلاح و اجرای درست برخی قوانین دارد، گفت: اجرای

]]>