اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:21:08 +0330fa آغاز خرید تضمینی ذرت به قیمت کیلویی 960 تومان http://www.otaghnews.com/news/141501/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-960-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86 Wed, 16 Sep 15 13:44:34 +0430 آغاز خرید تضمینی ذرت به قیمت کیلویی 960 تومان
خرید تضمینی ذرت که در سال 1394 به مباشرت شرکت پشتیبانی امور دام کشور است، آغاز شد....

]]>