اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:43:41 +0330fa توقف صادرات سیمان خاکستری به عراق http://www.otaghnews.com/news/142487/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 19 Sep 15 11:25:31 +0430 توقف صادرات سیمان خاکستری به عراق
معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تعرفه‌های گمرکی واردات سیمان خاکستری عراق از 5 درصد به 40 درصد افزایش یافته که این امر موجب توقف صادرات ...

]]>