اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 10:56:10 +0330fa بیمه تعاون استان کردستان در سنندج افتتاح شد http://www.otaghnews.com/news/142810/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF Sat, 19 Sep 15 15:30:57 +0430 بیمه تعاون استان کردستان در سنندج افتتاح شد
بیمه تعاون استان کردستان روز شنبه با حضور مدیرعامل بیمه تعاون کشور و جمعی از مسوولان استان کردستان افتتاح و راه اندازی شد....

]]>