اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:23:15 +0330fa نوربرگرین میزبان محصول جدید شورولت http://www.otaghnews.com/news/142847/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 19 Sep 15 16:01:18 +0430 نوربرگرین میزبان محصول جدید شورولت
ویدئویی که به صورت مخفیانه از پیست اتوموبیل رانی نوربرگرین در کشور آلمان برداشته شده محصول جدید شرکت شورولت را در حال انجام آزمایش سرعت نشان می دهد....

]]>