اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:26:19 +0330fa برترین اپلیکیشن ها و بازی‌های اپ استور در هفته‌ی گذشته http://www.otaghnews.com/news/143573/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 Mon, 21 Sep 15 11:54:33 +0430 برترین اپلیکیشن ها و بازی‌های اپ استور در هفته‌ی گذشته
اتاق نیوز - روزانه صدها و شاید هزاران اپلیکیشن و بازی مختلف در اپ استور ثبت میشود. در عین حال اینکه متخصصان اپ استور بر روی تمامی این بازی ها و اپ ها نظارت مستقیم دارند

]]>